Przetargi.pl
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, Gmina Nadarzyn realizowane od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu konkursowego pn.: Dać szansę na przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Nadarzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7298185 , fax. 22 7298175
 • Data zamieszczenia: 2014-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nadarzyn
  ul. Mszczonowska 24 24
  05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 7298185, fax. 22 7298175
  REGON: 01326919500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nadarzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, Gmina Nadarzyn realizowane od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu konkursowego pn.: Dać szansę na przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych dla uczniów szkoły podstawowej (klas IV-VI) prowadzonej przez Gminę Nadarzyn w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia są kontynuacją zajęć prowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu POKL pn. Dać szansę na przyszłość Zadanie nr 1 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych według zdiagnozowanych potrzeb w Szkole Podstawowej w Nadarzynie - w ramach projektu Dać szansę na przyszłość Termin realizacji od dnia 01.09.2014r do dnia 30.06.2015r Część 1: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - mające na celu uzupełnienie treści matematycznych zawartych w podstawie programowej, spełnienie wymagań egzaminacyjnych - 72 godziny łącznie (2 godziny w tygodniu dla wybranych 2 uczniów z klas IV-VI); Część 2: zajęcia logopedyczne - mające na celu ćwiczenie prawidłowej wymowy i artykulacji - 144 godziny łącznie (4 godziny w tygodniu dla wybranych 4 uczniów z klas IV-VI); Zadanie nr 2 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych według zdiagnozowanych potrzeb w Szkole Podstawowej w Nadarzynie - w ramach projektu Dać szansę na przyszłość Termin realizacji od dnia 01.09.2014r do dnia 30.06.2015r Część 3: dodatkowe zajęcia polonistyczne - zapewnienie dzieciom poprzez zajęcia rozwijanie zainteresowań i zdolności polonistycznych - 36 godzin łącznie (1 godzina w tygodniu dla wybranych 4 uczniów z klas IV-VI); Część 4: dodatkowe zajęcia z informatyki (ICT) - zapewnienie dzieciom poprzez zajęcia rozwijanie zainteresowań i zdolności informatycznych - 72 godzin łącznie (2 godzina w tygodniu dla wybranych 8 uczniów z klas IV-VI); Część 5: dodatkowe zajęcia matematyczne - zapewnienie rozwoju szczególnie zdolnym uczniom poprzez zajęcia rozwijanie zainteresowań i zdolności w zakresie matematyki - 36 godzin łącznie (1 godzina w tygodniu dla wybranego 1 ucznia z klas IV-VI); Zadanie nr 4 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego według zdiagnozowanych potrzeb w Szkole Podstawowej w Nadarzynie - w ramach projektu Dać szansę na przyszłość Termin realizacji od dnia 01.09.2014r do dnia 30.06.2015r Część 6: dodatkowe zajęcia z zakresu przedsiębiorczości mające na celu kształcenie umiejętności określenia swoich zainteresowań, wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, pogłębienia wiedzy i zainteresowania przyszłym zawodem - 72 godziny łącznie (2 godziny w tygodniu dla wybranych 8 uczniów z klas IV-VI); 2. Opis ogólny do zajęć pozalekcyjnych: a) zajęcia pozalekcyjne metodą tradycyjną prowadzone będą w salach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły, w której realizowany jest projekt, b) za godzinę lekcyjną uważa się 45 lub 60 minut w zależności od prowadzonego zajęci, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23.04.2013r. c) osoby prowadzące zajęcia będą prowadzić dzienniki zajęć, listy obecności, sporządzać raporty, przeprowadzać ewaluację zajęć na końcu trwania projektu i dostarczyć w formie pisemnej Dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu, d) zajęcia dodatkowe mają odbywać się 5 dni tygodniu (dni powszednie), termin zajęć zostanie dostosowany do planu zajęć uczniów objętych wsparciem oraz rytmu pracy szkoły (dostępność sal lekcyjnych, inne uwarunkowania), e) Wykonawca opracuje Program zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów i przedłoży go dyrektorowi szkoły, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć; f) zajęcia odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu; g) ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia w danym dniu zostanie ustalona w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły; h) osoby prowadzące zajęcia będą prowadzić dzienniki zajęć, i) obligatoryjna obecność Wykonawcy na zebraniach zespołów wychowawczych; j) w przypadku niedyspozycji - złego samopoczucia w podczas prowadzenia zajęć w szkole, osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne jest zobowiązana wcześniej poinformować Koordynatora projektu oraz Dyrektora szkoły. k) sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Osoby prowadzące zajęcia mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. UWAGA: W związku z tym, że powyższy zakres projektu, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, obejmuje również przeprowadzenie zajęć, które powinny być przeprowadzone w miesiącu wrześniu - zajęcia te będą przeprowadzone w czasie realizacji umowy, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nadarzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach