Przetargi.pl
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, Gmina Nadarzyn realizowane od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu systemowego partnerskiego pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Nadarzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7298185 , fax. 22 7298175
 • Data zamieszczenia: 2014-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nadarzyn
  ul. Mszczonowska 24 24
  05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 7298185, fax. 22 7298175
  REGON: 01326919500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nadarzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, Gmina Nadarzyn realizowane od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu systemowego partnerskiego pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej (klas IV-VI) prowadzonej przez Gminę Nadarzyn w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego w partnerstwie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych według zdiagnozowanych potrzeb oraz zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski programów zajęć pozalekcyjnych, będących podstawą oceny projektów przyjętych do realizacji w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej - w ramach projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość, Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze języka angielskiego - kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, opanowanie słownictwa, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 110 godziny łącznie (11 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 15 uczniów z klas IV-VI) 2. Opis ogólny do zajęć pozalekcyjnych: a) zajęcia pozalekcyjne metodą tradycyjną prowadzone będą w salach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły, w której realizowany jest projekt, b) za godzinę lekcyjną uważa się 45 lub 60 minut w zależności od prowadzonego zajęci, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23.04.2013r. c) osoby prowadzące zajęcia będą prowadzić dzienniki zajęć, listy obecności, sporządzać raporty, przeprowadzać ewaluację zajęć na końcu trwania projektu i dostarczyć w formie pisemnej Dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu, d) zajęcia dodatkowe mają odbywać się 5 dni tygodniu (dni powszednie), termin zajęć zostanie dostosowany do planu zajęć uczniów objętych wsparciem oraz rytmu pracy szkoły (dostępność sal lekcyjnych, inne uwarunkowania), e) Wykonawca we własnym zakresie uzyska Program zajęć pozalekcyjnych zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski, będących podstawą oceny projektów przyjętych do realizacji we wskazanych placówkach oświatowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Programy zostaną przedłożone dyrektorowi szkoły do końcowej akceptacji nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć; f) zajęcia odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu; g) ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia w danym dniu zostanie ustalona w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły; h) osoby prowadzące zajęcia będą prowadzić dzienniki zajęć, i) obligatoryjna obecność Wykonawcy na zebraniach zespołów wychowawczych; j) w przypadku niedyspozycji - złego samopoczucia w podczas prowadzenia zajęć w szkole, osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne jest zobowiązana wcześniej poinformować Koordynatora projektu oraz Dyrektora szkoły. k) sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Osoby prowadzące zajęcia mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. UWAGA: W związku z tym, że powyższy zakres projektu, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, obejmuje również przeprowadzenie zajęć, które powinny być przeprowadzone w miesiącu wrześniu - zajęcia te będą przeprowadzone w czasie realizacji umowy, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nadarzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach