Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach projektu Szkoły z przyszłością w Zespole Szkół Rybienko Leśne w Wyszkowie Gimnazjum Nr 3.

Gmina Wyszków ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7424201 , fax. 029 7424209
 • Data zamieszczenia: 2014-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszków
  Aleja Róż 2 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 029 7424201, fax. 029 7424209
  REGON: 00052493800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach projektu Szkoły z przyszłością w Zespole Szkół Rybienko Leśne w Wyszkowie Gimnazjum Nr 3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z: 1) język polski 2) matematyka w Zespole Szkół Rybienko Leśne w Wyszkowie Gimnazjum Nr 3 w ramach projektu Szkoły z przyszłością realizowanego przez Gminę Wyszków w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Zamówienie zostało podzielone na części. Jedna część to prowadzenie zajęć z danego przedmiotu. Szczegółowy zakres usługi określa - opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ. Cel główny projektu: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w Gimnazjum Nr 3 Wyszkowie poprzez objęcie ich programem rozwojowym od października 2014r. do czerwca 2015r. Czas trwania zajęć: Zajęcia prowadzone będą od października 2014r r. do czerwca 2015 r. z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia szkolne. Miejsce realizacji: Zespół Szkół Rybienko Leśne w Wyszkowie Gimnazjum nr 3 , ul. Batorego 6 , 07-201 Wyszków Forma realizacji usługi: Przed lub po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Harmonogram zajęć zostanie podany - ustalony przed podpisaniem umowy. Zajęcia mogą być prowadzone w systemie 2 godziny lekcyjne raz w tygodniu dla 1 grupy lub 1 godzina lekcyjna dwa razy w tygodniu dla 1 grupy. Kwalifikacje prowadzącego zajęcia: Prowadzący musi posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400z późn. zm.) odpowiednie do prowadzenia danego typu zajęć. Obowiązki prowadzącego zajęcia: - opracowanie szczegółowego kwartalnego rozkładu realizacji zajęć (dni i godzin) w formie papierowej (wzór dokumentu stanowi załącznik do umowy) oraz uzyskanie zatwierdzenia rozkładu przez dyrektora placówki, - opracowanie programu tematycznego zajęć w formie papierowej i elektronicznej i przedłożenie koordynatorowi projektu przed rozpoczęciem zajęć. - bieżące prowadzenie dziennika zajęć w formie papierowej i elektronicznej, - zapewnienie właściwych zasad promocji i prowadzenia dokumentacji realizowanych zajęć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi krajowymi i unijnymi (m.in. informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stosowanie obowiązujących logotypów na dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, bieżące fotografowanie zajęć), - prowadzenie obserwacji i pomiarów pedagogicznych, sporządzanie dokumentacji, dokonywanie oceny efektywności pomocy oraz przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, - wykorzystywanie różnych metod prowadzenia zajęć, - uwzględnianie specyfiki podstawy programowej oraz tematyki programu nauczania dopuszczonego przez dyrektora szkoły dla danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014, - odpowiedzialność za wykorzystywane w czasie zajęć sprzęty i pomoce dydaktyczne będące własnością szkoły, - ścisła współpraca z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorami szkół w których realizowane będą zajęcia, - zapewnienie zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym wstępu na zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu zamówienia, - ochrona powierzonych danych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, - przekazanie zamawiającemu całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy po zakończeniu jej realizacji, - sporządzanie kart czasu pracy oraz rachunków do umowy (wzory dokumentów stanowią załączniki do umowy), Do obowiązku osoby realizującej zajęcia należeć będzie uczestnictwo w szkoleniu z zasad równego traktowania płci organizowanego przez Gminę Wyszków (jeżeli nie posiada certyfikatu z tego typu szkolenia). Termin i miejsce szkolenia wskazane zostaną przez Koordynatora Projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I - 300 zł (trzysta złotych) Część II - 400 zł (czterysta złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach