Przetargi.pl
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, w Szkole Podstawowej w Młochowie, w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, w Gimnazjum w Nadarzynie, Gmina Nadarzyn realizowane od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu systemowego partnerskiego pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Gmina Nadarzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7298185 , fax. 22 7298175
 • Data zamieszczenia: 2014-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nadarzyn
  ul. Mszczonowska 24 24
  05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 7298185, fax. 22 7298175
  REGON: 01326919500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nadarzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, w Szkole Podstawowej w Młochowie, w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, w Gimnazjum w Nadarzynie, Gmina Nadarzyn realizowane od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu systemowego partnerskiego pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych (klas I-VI) i gimnazjum (klasa III) prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego w partnerstwie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie nr 1 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych według zdiagnozowanych potrzeb oraz zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski programów zajęć pozalekcyjnych, będących podstawą oceny projektów przyjętych do realizacji w Szkole Podstawowej w Nadarzynie - w ramach projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość Termin realizacji od dnia 01.09.2014r. do dnia 30.06.2015r. 20 godzin miesięcznie w grupie projektowej 16 uczniów klas II: - język angielski - godz. 9 - zajęcia matematyczno-przyrodnicze - godz. 9 - zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym - godz. 2 Zajęcia obejmują 10 bloków tematycznych w zakresie: 1. W szkole i w domu, 2. Jesień w parku i w lesie, 3. Przygotowania do zimy, 4. Święta coraz bliżej, 5. Żywioły całego świata, 6. Od stóp do głów, 7. Co słychać na wiosnę?, 8. Nasza zielona Planeta, 9. Na farmie, 10. Palcem po mapie. Część 1: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody - mające na celu zapewnienie uczniom uzupełnienie treści nauczania z przyrody i matematyki zawartych w podstawie programowej, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć w 10 blokach tematycznych - 90 godzin łącznie (9 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas II) Część 2: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze języka angielskiego - kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, opanowanie słownictwa, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć w 10 blokach tematycznych - 90 godziny łącznie (9 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas II) Część 3: zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym; zajęcia mające na celu zapoznanie z zawodami, zainteresowanie różnymi rodzajami wykonywania zawodu, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć w 10 blokach tematycznych - 20 godzin łącznie (2 godziny w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas II) Zadanie nr 2 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych według zdiagnozowanych potrzeb oraz zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski programów zajęć pozalekcyjnych, będących podstawą oceny projektów przyjętych do realizacji w Gimnazjum w Nadarzynie - w ramach projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość Termin realizacji od dnia 01.09.2014r. do dnia 30.06.2015r. 20 godzin miesięcznie w grupie projektowej 16 uczniów klas III: - język angielski - godz. 6 - zajęcia z matematyki - godz. 6 - zajęcia z przyrody - godz. 6 - zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym - godz. 2 Część 4: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki- mające na celu zapewnienie uczniom uzupełnienie treści nauczania z matematyki zawartych w podstawie programowej, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 60 godzin łącznie (6 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas III) Część 5: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody - mające na celu zapewnienie uczniom uzupełnienie treści nauczania z przyrody zawartych w podstawie programowej, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 60 godzin łącznie (6 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas III) Część 6: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze języka angielskiego - kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, opanowanie słownictwa, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 60 godziny łącznie (6 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas III) Część 7: zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego - mające na celu kształcenie umiejętności określenia swoich zainteresowań, wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 20 godzin łącznie (2 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas III); Zadanie nr 3 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych według zdiagnozowanych potrzeb oraz zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski programów zajęć pozalekcyjnych, będących podstawą oceny projektów przyjętych do realizacji w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej - w ramach projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość Termin realizacji od dnia 01.09.2014r. do dnia 30.06.2015r. 20 godzin miesięcznie w grupie projektowej 15 uczniów klas IV-VI: - język angielski - godz. 11 - zajęcia matematyczne - godz. 4 - zajęcia przyrodnicze - godz. 4 - zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym - godz. 1 Część 8: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki- mające na celu zapewnienie uczniom uzupełnienie treści nauczania z matematyki zawartych w podstawie programowej, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 40 godzin łącznie (4 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 15 uczniów z klas IV-VI) Część 9: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody - mające na celu zapewnienie uczniom uzupełnienie treści nauczania z przyrody zawartych w podstawie programowej, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 40 godzin łącznie (4 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 15 uczniów z klas IV-VI) Część 10: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze języka angielskiego - kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, opanowanie słownictwa, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 110 godziny łącznie (11 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 15 uczniów z klas IV-VI) Część 11: zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym; zajęcia mające na celu zapoznanie z zawodami, zainteresowanie różnymi rodzajami wykonywania zawodu, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 10 godzin łącznie (1 godzina w miesiącu dla grupy projektowej 15 uczniów z klas IV-VI) Zadanie nr 4 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych według zdiagnozowanych potrzeb oraz zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski programów zajęć pozalekcyjnych, będących podstawą oceny projektów przyjętych do realizacji w Szkole Podstawowej w Młochowie - w ramach projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość Termin realizacji od dnia 01.09.2014r. do dnia 30.06.2015r. 20 godzin miesięcznie w grupie projektowej 16 uczniów klas VI: - język hiszpański - godz. 16 - zajęcia matematyczne - godz. 2 - zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym - godz. 2 Część 12: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - mające na celu zapewnienie uczniom uzupełnienie treści nauczania z matematyki zawartych w podstawie programowej, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 20 godzin łącznie (2 godziny w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas VI) Część 13: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze języka hiszpańskiego - poznanie podstaw języka hiszpańskiego, kształcenie umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim w sytuacjach codziennych, opanowanie słownictwa, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 160 godzin łącznie (16 godzin w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas VI) Część 14: zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym; zajęcia mające na celu zapoznanie z zawodami, zainteresowanie różnymi rodzajami wykonywania zawodu, zgodnie z zatwierdzonym programem zajęć - 20 godzin łącznie (2 godziny w miesiącu dla grupy projektowej 16 uczniów z klas VI) 2. Opis ogólny do zajęć pozalekcyjnych: a) zajęcia pozalekcyjne metodą tradycyjną prowadzone będą w salach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły, w której realizowany jest projekt, b) za godzinę lekcyjną uważa się 45 lub 60 minut w zależności od prowadzonego zajęci, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23.04.2013r. c) osoby prowadzące zajęcia będą prowadzić dzienniki zajęć, listy obecności, sporządzać raporty, przeprowadzać ewaluację zajęć na końcu trwania projektu i dostarczyć w formie pisemnej Dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu, d) zajęcia dodatkowe mają odbywać się 5 dni tygodniu (dni powszednie), termin zajęć zostanie dostosowany do planu zajęć uczniów objętych wsparciem oraz rytmu pracy szkoły (dostępność sal lekcyjnych, inne uwarunkowania), e) Wykonawca we własnym zakresie uzyska Program zajęć pozalekcyjnych zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski, będących podstawą oceny projektów przyjętych do realizacji we wskazanych placówkach oświatowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Programy zostaną przedłożone dyrektorowi szkoły do końcowej akceptacji nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć; f) zajęcia odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu; g) ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia w danym dniu zostanie ustalona w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły; h) osoby prowadzące zajęcia będą prowadzić dzienniki zajęć, i) obligatoryjna obecność Wykonawcy na zebraniach zespołów wychowawczych; j) w przypadku niedyspozycji - złego samopoczucia w podczas prowadzenia zajęć w szkole, osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne jest zobowiązana wcześniej poinformować Koordynatora projektu oraz Dyrektora szkoły. k) sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Osoby prowadzące zajęcia mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nadarzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach