Przetargi.pl
Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia

Urząd Gminy Ciepielów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 37 88 080 , fax. 048 37 88 080
 • Data zamieszczenia: 2014-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ciepielów
  ul. Czachowskiego 1 1
  27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie
  tel. 048 37 88 080, fax. 048 37 88 080
  REGON: 00053744400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej z następujących przedmiotów i zakresie: 1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy matematyczno-informatycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 2) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy humanistycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy przyrodniczej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 4) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z grupy językowej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 5) Zajęcia rozwijające z grupy matematyczno-informatycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 6) Zajęcia rozwijające z grupy humanistycznej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 7) Zajęcia rozwijające z grupy przyrodniczej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 8) Zajęcia rozwijające z grupy językowej dla 3 grup w łącznej wysokości 108 godz. (w kl. IV - 1 gr.; w kl. V - 1 gr.; w kl. VI - 1 gr) 9) Zajęcia na tabletach z technik informacyjno-komunikacyjnych w łącznej wysokości 60 godz. (po 2 godz./mies. we wszystkich klasach) Łącznie 942 godz. zajęć pozalekcyjnych. 2. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania planu i harmonogramu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w uzgodnieniu z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej. 3. Zajęcia nie mogą być prowadzone w terminach kolidujących z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. 4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dokumentowania prowadzenia zajęć w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, który dostarczy Zamawiający. II.1 Zakres czynności W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności: 1. Przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizację celu głównego projektu : Stworzenie warunków do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w oparciu o programy rozwojowe Szkoły Podstawowej w Bąkowej. 2. Przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizację celów szczegółowych projektu: a) wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów napotykających problemy w nauce, b) rozwój predyspozycji i umiejętności specjalistycznych uczniów wykazujących szczególne zainteresowania rozwojowe, c) rozwój kompetencji kluczowych u wszystkich grup uczniów objętych projektem, d) wsparcie uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej ukierunkowane na poradnictwo edukacyjno - zawodowe. 3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - warsztatów rozwijających kompetencje i umiejętności uczestników Projektu, zgodnie z ich umiejętnościami i potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem form, metod i środków odpowiednich dla każdego stylu uczenia się Uczestników projektu, według ustalonego harmonogramu, 4. Dokonywanie oceny postępów Uczestników projektu, 5. Dokumentowanie przeprowadzenia każdego zajęcia z Uczestnikami projektu poprzez wpisy do dziennika zajęć, 6. Współpraca z personelem zarządzającym projektem, 7. Promowanie projektu i praca zgodna z wytycznymi projektu, 8. Wykonywanie innych bieżących zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Pod pojęciem godziny Zamawiający rozumie 45 minut. II.2. Obowiązki dodatkowe Wykonawca wybrany w drodze przetargu w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu świadczenia usługi oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez Koordynatora Projektu. Po jego akceptacji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi w terminach określonych w Harmonogramie. Wykonawca będzie musiał skorygować swój harmonogram zgodnie z zaleceniami Koordynatora Projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z wadium przetargowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach