Przetargi.pl
Remont elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie (znak sprawy ZP- 96/14)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6998449 , fax. 022 6998154
 • Data zamieszczenia: 2014-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6998449, fax. 022 6998154
  REGON: 01525966300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie (znak sprawy ZP- 96/14)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie, zgodnie z: 1. Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie, wykonany przez ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana, dnia 21 maja 2014 r. Autorami są: projektant mgr inż. arch. Barbara Antoniewicz, opracował arch. Tomasz Ząbecki. 2) Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie, wykonany przez ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana, dnia 15 maja 2014 r. Autorem jest mgr inż. Adam Smagowicz. 3) Przedmiar robót dla remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie, wykonany przez ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana, dnia 11 maja 2014r. Autorem jest mgr inż. Andrzej Duranowski. 4) Przedmiar robót dla remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie - branża elektryczna, wykonany przez ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana, dnia 15 maja 2014r. Autorem jest techn. Zbigniew Stefański. 2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ST-WO i SST Wymagania ogólne i szczegółowe remontu elewacji budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Sowiej 4 w Warszawie, wykonaną przez ABA Pracownia Architektoniczno-Budowlana, dnia 21 maja 2014 r. Autorem jest mgr inż. arch. Barbara Antoniewicz. Ww. opracowania stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. W zakres zamówienia wchodzi: - remont elewacji zgodnie z projektem, w tym renowacja płaskorzeźby, - wymiana drzwi balkonowych w salach dziecięcych, - remont schodów do zaplecza kuchennego, - wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego i podświetlenie płaskorzeźby. UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru pisemną opinię ornitologiczną dotyczącą ochrony ptaków w trakcie prowadzonych robót. 2. Wymiana okien oraz roboty wewnętrzne mogą być prowadzone wyłącznie w soboty i niedziele w sposób uzgodniony z Dyrekcją Przedszkola, nie powodując utrudnień w funkcjonowaniu placówki oświatowej. 3. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 482,62 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454330007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach