Przetargi.pl
Usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczanie posiłków (obiadów i śniadań) dla uprawnionych beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-644 Warszawa, ul. Dembińskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 569 28 00 , fax. 833 64 24
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  ul. Dembińskiego 3 3
  01-644 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 569 28 00, fax. 833 64 24
  REGON: 00200420300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-zoliborz.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczanie posiłków (obiadów i śniadań) dla uprawnionych beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków (obiadów i śniadań) dla uprawnionych beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia. 2. Wielkość zamówienia Zamawiający określa na: -25 100 obiadów dwudaniowych, -9 789 obiadów jednodaniowych, -17 068 śniadań. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy - załącznik Nr 8 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określają kody: 55321000-6 i 55520000-1. 6. W związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zmniejszenia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia Zamawiający szacuje na nie więcej niż 15%. 7. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny 1 posiłku brutto i przewidywanej w okresie trwania umowy liczby posiłków, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny 1 posiłku i faktycznej liczby dostarczonych posiłków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. WADIUM. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy zł) 9.1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych poniżej: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 9.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: BANK CITI HANDLOWY Nr: 50 1030 1508 0000 0005 5046 2044 z adnotacją zawierającą informację, jakiego zamówienia ono dotyczy. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu musi być złożone w oryginale. Właściwy w tym przypadku dokument wadialny (gwarancja lub poręczenie) musi być wystawiony na rzecz Zamawiającego i musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia w którym upływa termin składania ofert. Dokument ten musi zawierać bezwarunkowe (na pierwsze wezwanie Zamawiającego) i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty wadium na pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument wadialny nie powinien być trwale połączony z ofertą. 9.4. Zamawiający: 1) zwraca wadium na podstawie art. 46 ust.1 i 1a oraz 2 ustawy Pzp, 2) żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku określonym w art. 46 ust. 3 Pzp, 3) zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-zoliborz.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach