Przetargi.pl
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków podczas półkolonii letnich dla dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. 17 Sierpnia 58
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6925265 , fax. 23 6925265
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 17 Sierpnia 58 58
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 23 6925265, fax. 23 6925265
  REGON: 00271061600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.pultusk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków podczas półkolonii letnich dla dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w lokalu gastronomicznym dla dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku podczas półkolonii letnich. 2) Gorący posiłek powinien być w formie ciepłego 3 składnikowego drugiego dania obiadowego (3 razy w tygodniu danie mięsne) wraz z kompotem. Wykonawca powinien zadbać o zróżnicowane menu składające się z posiłków dostarczających podstawowych wartości odżywczych. 3) Wykonawca odpowiada za przygotowywanie i wydawanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia zbiorowego, zapewnienia właściwej jakości i temperatury. Przygotowywanie posiłków odbywać się musi wyłącznie na bazie artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Przygotowanie posiłków musi być zgodne z normą żywienia i racjami pokarmowymi określonymi dla dzieci w wieku 6 - 14 lat. Wykonawca odpowiada całościowo za czystość, stan sanitarno - techniczny, sanitarno - epidemiologiczny pomieszczeń, sprzętu, technologii oraz zatrudnionego personelu. 4) Posiłki powinny być wydawane u świadczącego usługę gastronomiczną około godz. 15.00. 5) Wykonawca musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie miasta Pułtusk, tj. w dogodnej okolicy pod względem komunikacyjnym, znajdującą się w odległości max.1 km od placówki wsparcia dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, mieszczącej się w budynku w Pułtusku przy, ul. 13 Pułku Piechoty 1. Lokal gastronomiczny, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki powinien spełniać wymogi sanitarno - higieniczne, być w odpowiednim stanie technicznym i wyposażeniu adekwatnym do realizowanych zadań, tj. umożliwiającym przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków. Sala konsumpcyjna winna być wyposażona w stoły i krzesła, z co najmniej 20 miejscami siedzącymi - czysto utrzymana. 6) Dzienna ilość przygotowywanych i wydawanych posiłków wynosić będzie około 18 dań obiadowych, ogólna łączna ilość posiłków - ok. 360 dań obiadowych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż podana przez niego przewidywana ilość przygotowywanych i wydawanych posiłków będąca przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest liczbą szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego - poprzez telefoniczną informację najpóźniej do godz. 10:00 w dniu planowanego dnia posiłku. 7) Przygotowywanie i wydawanie posiłków następować przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w okresie od dnia 04.07.2016r. do 29.07.2016r. 8) Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmować będzie rzeczywistą liczbę wydanych posiłków. 9) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zaleceń Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż., systemu HACPP. 10) Pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienie powinni je wykonywać w odpowiednim ubraniu roboczym zgodnie z przepisami BHP i obowiązującymi normami w tym zakresie. 11) Wykonawca nie posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu gastronomicznym w stosunku do którego Wykonawca ma prawo dysponowania i w którym będą wydawane posiłki w ramach niniejszego zamówienia oraz nie dopuszcza możliwości spożywania napojów alkoholowych w ww. lokalu gastronomicznym. 12) Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w zakresie wydawania posiłków. 13) Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, a w trakcie jego nieobecności z osobą go zastępującą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mops.pultusk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach