Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w sezonie grzewczym 2016/2017

Gmina Stary Lubotyń ogłasza przetarg

 • Adres: 07-303 Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6446422 , fax. 029 6446425
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Lubotyń
  Stary Lubotyń 42 42
  07-303 Stary Lubotyń, woj. mazowieckie
  tel. 029 6446422, fax. 029 6446425
  REGON: 55066790700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubotyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego do celów opałowych w sezonie grzewczym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego do celów opałowych (grzewczych) w sezonie grzewczym 2016/2017 o parametrach: a) gęstość w temperaturze 15?C maksymalna - 860 kg/m3 b) wartość opałowa minimalna - 42,6 MJ/kg c) temperatura zapłonu minimalna - 56?C d) lepkość kinematyczna w temperaturze 20?C maksymalna - 6,0 mm2/s e) skład frakcyjny: - do temperatury 250?C destyluje się minimalnie - 65 % (v/v) - do temperatury 350?C destyluje się maksymalnie - 85 % (v/v) f) temperatura płynięcia maksymalna - (-20?C) g) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej maksymalna - 0,3 % (m/m) h) zawartość siarki maksymalna - 0,10 % (m/m) i) zawartość wody maksymalna - 200 mg/kg j) zawartość zanieczyszczeń stałych maksymalna - 24 mg/kg k) pozostałość po spopieleniu maksymalna - 0,01 %(m/m) l) smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60?C maksymalna - 460 ?m m) stabilność oksydacyjna maksymalna - 25 g/m3 n) barwa - czerwona. 2. Miejsce dostawy: a) budynek Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu; b) budynek Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim; c) budynek Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu; d) budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starym Lubotyniu; e) budynek komunalny w Starym Lubotyniu nr 38. 3. Planowana łączna ilość dostaw ok. 80 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubotyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach