Przetargi.pl
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej m. st. Warszawy na terenie siedziby przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 644 15 64 , fax. 22 665 60 44
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
  ul. Młynarska 43/45 43/45
  01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 644 15 64, fax. 22 665 60 44
  REGON: 01527142800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej m. st. Warszawy na terenie siedziby przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej m. st. Warszawy na terenie obiektu przy ul. Sołtyka 8/10. 2)Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczenia do użytkowania. 3)Do wykonania zamówienia jest niezbędne: - sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), - uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru całości zadania, - wykonanie kompletnych robót budowlano - montażowych wraz z ewentualnymi pracami rozbiórkowymi, - pełnienie nadzoru autorskiego. 4)W ramach prac przygotowawczych należy: - dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany obiekt, - uaktualnić i uzupełnić dane geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania (rzędne powierzchni terenu). 5)Elementy i urządzenia powinny zapewnić obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań przepisów budowlanych , dotyczących w szczególności: - bezpieczeństwa konstrukcji, - bezpieczeństwa pożarowego, - bezpieczeństwa użytkowania, - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 6)Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia lub wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały zastosowane do wykonania zamówienia winny mieć pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność do realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: - europejskiej aprobaty technicznej, - wspólnych specyfikacji technicznych, - polskich norm przenoszących normy europejskie, - norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane, - polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, - polskich norm, - polskich aprobat technicznych, - ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dopuszcza się do stosowania wyroby posiadające aktualną Rekomendację Techniczną wystawiona przez ITB. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania badań lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów. W przypadku materiałów, dla których wymagane są dokumenty potwierdzające cechy określone w projekcie, każda partia dostarczona na budowę musi być zaopatrzona w taki dokument. 7)Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonale i należy je traktować, jako sugestie Inwestora, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych. Koncepcja musi uzyskać uzgodnienie użytkownika obiektu oraz akceptację Inwestora. Uzgodnienia nie mogą wymuszać podniesienia standardu określonego programem funkcjonalno - użytkowym. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. 8)Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych do wskazanych w dokumentacji, o ile takie wskazania nastąpiły, (z podaniem nazwy i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych jak uzyskane poprzez realizację wg wskazań projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian rozwiązań zawartych w dokumentacji. Zastosowane materiały i wyroby powinny posiadać certyfikaty zgodne z Prawem Budowlanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9)Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym ma być posadowiony obiekt przed złożeniem ofert, wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu. Wizja lokalna może się odbywać w dni robocze w godz. od 8:00 do godz. 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Wydziału Logistyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy w budynku przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie lub po skontaktowaniu się z Panem Tadeuszem Jezierskim pod numerem tel.: 723-986-019.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert ostatecznych - w wysokości: 8 000,00 zł (ośmiu tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.strazmiejska.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach