Przetargi.pl
Zakup i dostawa opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół,

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 26-510 Chlewiska, Ul. Czachowskiego 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6287053 w.44 , fax. 48 6287053 w.44
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
  Ul. Czachowskiego 45 45
  26-510 Chlewiska, woj. mazowieckie
  tel. 48 6287053 w.44, fax. 48 6287053 w.44
  REGON: 67296461900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Zadanie nr I. - Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach - 60 ton eko-groszku, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Budkach - 20 ton eko-groszku, Razem - 80 ton eko-groszku Wymagane parametry eko-groszku - granulacja (uziarnienie): 5-25 mm, - węgiel kamienny energetyczny: typ 31.2, - wartość opałowa (kaloryczność) > 26 MJ/kg, - zawartość popiołu (części niepalnych) do 10%, - zawartość siarki < 0,6%, - wilgotność do 10 %. spiekalność RI poniżej 15 Zadanie nr II. - Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach - 70 ton miału węglowego - PSP w Budkach - 20 ton miału węglowego - PSP w Cukrówce - 50 ton miału węglowego, 5 ton węgla - PSP w Pawłowie 40 ton miału węglowego - PSP w Skłobach - 50 ton miału węglowego - Razem - 230 ton miału, 5 ton węgla. Wymagane parametry miału: - wartość opałow
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 092000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chlewiska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach