Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego, miału węgla kamiennego oraz groszku energetycznego do placówek oświatowych podległych Urzędowi Gminy Liw.

Gmina Liw ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7922821 , fax. 025 7922821
 • Data zamieszczenia: 2015-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Liw
  ul. Mickiewicza 2 2
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 025 7922821, fax. 025 7922821
  REGON: 71158216700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.liw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego, miału węgla kamiennego oraz groszku energetycznego do placówek oświatowych podległych Urzędowi Gminy Liw.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa opału w ilości 270 t. na okres do 31.12.2016 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 092000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy liczony w dniach od zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.liw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach