Przetargi.pl
Zakup i dostawa węgla kamiennego opałowego i ecogroszku

Urząd Miejski w Wyśmierzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6157003 , fax. 048 6157003
 • Data zamieszczenia: 2014-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach
  ul. Mickiewicza 75 75
  26-811 Wyśmierzyce, woj. mazowieckie
  tel. 048 6157003, fax. 048 6157003
  REGON: 00052904800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wysmierzyce.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa węgla kamiennego opałowego i ecogroszku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa węgla kamiennego i ecogroszku w sezonie grzewczym 2014/2015 r. Razem na okres grzewczy 2014/2015 zapotrzebowanie na opał będzie wynosić około 130 ton węgla kamiennego i 60 ton ecogroszku. Zaopatrzenie węgla i ecogroszku odbywać się będzie w dwóch etapach: - I -szy etap - ok. 70 ton węgla i 30 ton ecogroszku w miesiącu październiku 2014r., w tym: 1/ dla placówek oświatowych - 70 ton węgla 2/ dla Urzędu Miejskiego - 30 ton ecogroszku - II gi etap - o.k. 60 ton węgla i 30 ton ecogroszku w miesiącach styczeń - luty 2015r., w tym 1/ dla placówek oświatowych - 60 ton węgla 2/ dla Urzędu Miejskiego - 30 ton ecogroszku Placówki oświatowe to: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzyniu - Publiczne Gimnazjum w Wyśmierzycach - Dom nauczyciela w Wyśmierzycach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 092000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wysmierzyce.samarzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach