Przetargi.pl
Usługa serwisu komputerowych urządzeń peryferyjnych Lexmark, Kyocera Mita i Canon dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR i podległych mu Biur Powiatowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5365705-06 , fax. 22 8602842
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny
  Al. Jana Pawła II 70 70
  00-175 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5365705-06, fax. 22 8602842
  REGON: 01061308300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisu komputerowych urządzeń peryferyjnych Lexmark, Kyocera Mita i Canon dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR i podległych mu Biur Powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowania, przeglądu, konserwacji i napraw komputerowych urządzeń peryferyjnych: Zadanie nr 1: Lexmark, Zadanie nr 2: Kyocera Mita, Zadanie nr 3: Canon, zwanych dalej /urządzeniami/. 2. Usługami objęte są urządzenia zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego oraz w Biurach Powiatowych. Lista wszystkich lokalizacji wraz z dokładnymi adresami znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). Przez /siedzibę Zamawiającego/ należy rozumieć następujące lokalizacje: - al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, - ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa. 3. Liczba urządzeń przeznaczonych do serwisu w poszczególnych lokalizacjach została określona w Załącznikach nr 2a, 2b, 2c do wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Usługa będzie przeprowadzana na każde wezwanie Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy. Lista osób uprawionych do kontaktu z Wykonawcą znajdować się będzie w Załączniku nr 4 do wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). 5. Zamawiający obowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp w godzinach od 7.30 do 15.30 każdego dnia roboczego do urządzeń będących przedmiotem zamówienia w celu realizacji czynności objętych umową. 6. Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowania, przeglądu, konserwacji i napraw urządzeń wymienionych w ust. 1 niniejszego rozdziału, w szczególności: - czyszczenie zewnętrzne serwisowanego urządzenia, - oczyszczenie wnętrza serwisowanego urządzenia, - sprawdzenie i oczyszczenie drogi przejścia papieru ( urządzenia drukujące ), - sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania papieru (urządzenia drukujące), - konserwacja i smarowanie mechaniki drukarki, - czyszczenie i konserwacja modułu ADF (urządzenia wielofunkcyjne), - wymiana wszystkich uszkodzonych elementów, - skasowanie licznika przeglądu (urządzenia drukujące), - sprawdzenie i testowanie urządzenia po zakończonych czynnościach serwisowych, - sporządzenie protokołu wykonania usługi z opisem przeprowadzonych czynności, wymienionych podzespołów, z dokładnym opisem części wymagających wymiany. 7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy serwisie, przeglądach i naprawach, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych: - fabrycznie nowych, - oryginalnych lub równoważnych jakościowo, - kompatybilnych, - nie noszących śladów uszkodzeń i używania. Używane do wykonania zamówienia przez Wykonawcę części zamienne i materiały eksploatacyjne nie mogą być także regenerowane oraz nie mogą pochodzić z demontażu z innego sprzętu. 8. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone części zamienne oraz materiały eksploatacyjne na okresy nie krótsze niż gwarancja producenta. Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu wykonania usługi serwisu - Załącznika nr 5 do wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). 9. Protokół wykonania usługi serwisu powinien zawierać następujące dane: - datę zgłoszenia/wezwania, - datę wykonania usługi, - numer umowy, - nazwę zamawiającego, - nazwę wykonawcy, - typ urządzenia, - numer seryjny urządzenia, - opis przeprowadzonych czynności, - opis wymienionych podzespołów, - opis podzespołów wymagających wymiany (po wykonaniu usługi), - miejsce wykonania usługi, - podpis Wykonawcy, - podpis kierownika jednostki organizacyjnej ze strony Zamawiającego lub osoby upoważnionej. Wzór protokołu znajduje się w Załączniku nr 5 do wzoru umowy. 10. Wykonawca, po wezwaniu przez Zamawiającego, najpóźniej następnego dnia roboczego przybędzie do siedziby Zamawiającego lub Biura Powiatowego i podejmie czynności objęte usługą, chyba że Zamawiający zgodzi się na inny termin. Zgoda ta, dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i może być przesłana do Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną. Zgłoszenia/wezwania do Wykonawcy mogą być dokonywane faksem lub drogą elektroniczną. Osoby, numery kontaktowe (faks, telefon) oraz adresy mailowe Wykonawcy zostaną ujęte w Załączniku nr 4 do wzoru umowy. 11. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące zamówienie, posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do obsługi serwisowej modeli komputerowych urządzeń peryferyjnych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 12. Wykonawca przyjmuje następujące wytyczne Zamawiającego (podyktowane dyscypliną finansów publicznych) dotyczące /odległości dojazdu/, odnośnie późniejszych rozliczeń wynikających z realizacji umowy przez Wykonawcę: a) Zamawiający wyznacza /punkt początkowy/ dojazdu, tzn. każdy dojazd do /miejsca wezwania/ będzie liczony od punktu początkowego oraz każdy powrót z /miejsca wezwania/ będzie liczony do punktu początkowego. b) Przez /punkt początkowy/ należy rozumieć następującą lokalizację: Rondo Dmowskiego w centrum miasta stołecznego Warszawa. c) Przez /miejsce wezwania/ należy rozumieć: Biuro/a Powiatowe lub siedzibę Zamawiającego, którego dotyczy wezwanie. d) Przez /odległość dojazdu/ należy rozumieć sumę ilości kilometrów dojazdu oraz powrotu Wykonawcy do i z /miejsca wezwania/, podaną w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT, w odniesieniu do każdego konkretnego wezwania, z zastrzeżeniem lit. h niniejszego ustępu. e) /Odległości dojazdu/, wykorzystywane do obliczenia należności w rozliczeniach wynikających z realizacji umowy przez Wykonawcę, nie mogą być większe niż odległości od /punktu początkowego/ do miejsca wezwania oraz od miejsca wezwania do /punktu początkowego/, z zastrzeżeniem lit. h niniejszego ustępu. f) Odległości pomiędzy punktem początkowym, a poszczególnymi Biurami Powiatowymi lub siedzibą Zamawiającego przedstawia Załącznik nr 1 do wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). W przypadku zmiany siedzib (np. zmiany siedziby Biura Powiatowego) Zamawiający dokona aktualizacji Załącznika nr 1 do wzoru umowy. g) Odległości wyszczególnione w Załączniku nr 1 do umowy zostały obliczone na podstawie licznika odległości dla tras optymalnych na stronie internetowej www.targeo.pl. h) W sytuacji, kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie od Zamawiającego obejmujące większą niż jeden liczbę Biur Powiatowych (np. dwa Biura Powiatowe położone w sąsiadujących powiatach), Wykonawca obliczy /odległość dojazdu/, na podstawie odległości od /punktu początkowego/, do najbliższego Biura Powiatowego, którego dotyczy wezwanie, zgodnie z odległościami określonymi w Załączniku nr 1 do wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) oraz doliczy odległość lub odległości pomiędzy tymi Biurami Powiatowymi, których dotyczy wezwanie. Ilość kilometrów powrotu zostanie obliczona od ostatniego Biura Powiatowego, w którym Wykonawca, będzie wykonywał usługę serwisu. Odległości pomiędzy Biurami Powiatowymi Wykonawca obliczy na podstawie licznika odległości dla tras optymalnych na stronie internetowej www.targeo.pl. 13. Przez /roboczogodzinę/ należy rozumieć czas spędzony tylko i wyłącznie na naprawie urządzenia, co zostanie potwierdzone (poprzez podanie ilości roboczogodzin) w protokole wykonania usługi serwisu - Załączniku nr 5 do wzoru umowy, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 14. Prognozowany wykaz i ilość części oraz liczba napraw i łączna liczba kilometrów dojazdu zostały określone dla każdego z zadań w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 15. Ilości części, liczba napraw i kilometrów dojazdu mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, (zmniejszeniu lub zwiększeniu) zależnie od realnych potrzeb Zamawiającego (np. potrzeba wymiany niektórych części może nigdy nie nastąpić, natomiast w zamian mogą być wymieniane inne elementy, nie określone w wykazie, o którym mowa w ust. 14. Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 16. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego, co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 17. Wartością umowy na dane zadanie będzie suma łącznych wartości brutto z Tabeli a) i Tabeli b) wyliczonych przez Wykonawcę i zawartych w formularzu cenowym dla tego zadania. UWAGA: Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na trzy części, zwane ZADANIAMI na które dopuszcza składanie ofert częściowych, w rozumieniu art. 83 ust. 2 ustawy Pzp na dowolną liczbę wybranych zadań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503230005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arimr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach