Przetargi.pl
NA PEŁNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU dla zadania Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7790000 , fax. 022 7895102
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 1
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7790000, fax. 022 7895102
  REGON: 01326872900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jozefow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NA PEŁNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU dla zadania Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie kontraktami kontraktem na roboty budowlane. Jego rola obejmie co najmniej następujące czynności: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu: monitoring i kontrola wykonania Kontraktu na Roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym; Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad Robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego; Koordynacja Robót w ramach Kontraktu na Roboty objęte przedmiotem zamówienia; Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktu na Roboty; Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia; Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w tym Kontrakcie i/lub Kontrakcie na Roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Kontraktu na Roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 1200 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip: http://jozefow.bip.eur.pl/public
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach