Przetargi.pl
Usługa wykonania operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul Jagiellończyka 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7115210 , fax. 95 7115380
 • Data zamieszczenia: 2016-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul Jagiellończyka 8 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7115210, fax. 95 7115380
  REGON: 21046708900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubuskie.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie 2 pakietów. Pakiet I Sporządzenie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone: Decyzja Nr 1/14 z dn. 15.10.2015 r., znak: IB-II.7820.1.2014.JMud zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól- odcinek II, km 286+043÷299+350, w związku z budową drogi ekspresowej S3oznaczenia nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stałysię własnością Skarbu Państwa: 192/10 obręb 12, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 186/18 obręb 14, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 33/1, 34/1, 39/1, 42/1, 42/2, 42/3, 15/8, 15/9 obręb 15, jednostka ewidencyjna miasto Zie?lona Góra, 215/1, 216/1, 91/2, 96/6, 776/1, 90/31, 90/33, 90/35, 94/10, 93/7, 758/3, 756/1, 95/28, 95/30 obręb 33, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 387/7, 395/9, 566/20, 566/22, 821/5, 863/5, 387/5 obręb 42, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 230/30, 900, 899, 5/4, 230/28, 230/27, 829/1, 798/6, 876/1, 830/4, 847/2 obręb 43, jed?nostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 155/6, 185/3, 494/3, 215/5, 186/18, 215/8, 185/14, 185/23, 214/4 obręb 56 (były obręb Jany), jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, h) 230/11 obręb 54 (były obręb Stary Kisielin), jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, i) 301/4, 302/3, 303/8, 291/4, 304/3, 534/3, 305/5, 289/3, 510/4, 510/6, 341/97, 511/5, 340/7, 425/8, 546/6, 439/10, 456/5, 443/7, 54/7, 54/8, 54/5, 48/11, 48/12, 485/9, 486/1, 651/5, 51/7 obręb 44 (były obręb Racula), jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, j) 222/17, 220/19, 115/3 obręb 53 (były obręb Ługowo), jednostka ewidencyjna miasto Zie?lona Góra, k) 231/8, 5/3 obręb 52 (były obręb Sucha), jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 1) 107/3, 54/31, 54/33, 495/1, 532/2, 495/4, 545/12, 532/4 obręb Niedoradz, jednostka ewidencyjna gmina Otyń. Pakiet II Decyzja Nr 2/2014 z dn. 30.11.2015 r., znak: IB-II.7820.1.2014.JMud zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól- odcinek III, km 299+350÷316+640, w związku z budową drogi ekspresowej S3 oznaczenia nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, którestały się własnością Skarbu Państwa:520/6, 556/4, 619/3, 620/4, 622/3, 648/4, 803/4, 555/4 - obręb ewidencyjny nr 0006 Niedoradz, jednostka ewidencyjna Otyń, powiat nowosolski; 98/5, 97/5 - obręb ewidencyjny nr 0003 Konradowo, jednostka ewidencyjna Otyń, powiat nowosolski; 440/13, 440/15, 427/3, 426/7, 479/5, 375/1, 374/3, 373/3, 297/7, 291/6, 464/4, 470/7 - obręb ewidencyjny nr 0008 Zakęcie, jednostka ewidencyjna Otyń, powiat nowosolski; 96/3, 159/4, 160/4 - obręb ewidencyjny nr 0016 Stary Staw, jednostka ewidencyjna Nowa Sól, powiat nowosolski; 1583/18 - obręb ewidencyjny nr 0002 Nowa Sól, jednostka ewidencyjna miasto Nowa Sól, powiat nowosolski; 471/6, 462/8, 462/17, 25/4, 467/3, 146/4, 145/11, 145/12, 145/14, 143/6, 143/7, 144/6, 145/9, 146/8, 146/9, 148/3, 151/3, 152/1, 146/11, 146/13, 442/1, 446/1, 481/10 - obręb ewidencyjny nr 0013 Rudno, jednostka ewidencyjna Nowa Sól, powiat nowosolski; 309/4, 310/2, 336/2, 339/2, 135/16, 338/5, 275/20, 275/24, 337/8, 123/31, 562/9, 316/4, 260/5, 225/8, 317/3, 326/4, 238/1, 284/2, 322/2, 323/4, 232/3, 230/4, 320/4, 231, 318/3, 318/4, 319/6, 101/1, 174/3, 97/3, 96/3, 97/4, 174/2, 96/2, 173/2, 95/2, 173/3, 95/3 - obręb ewidencyjny nr 0003 Ciepielów, jednostka ewidencyjna Nowa Sól, powiat nowosolski; 244/5, 216/26, 322/3, 322/4, 216/31, 216/28, 216/29, 216/35, 216/33, 234/5, 234/7, 331/4, 331/6, 236/5, 352/3, 238/3, 236/7, 244/6 - obręb ewidencyjny nr 0007 Lasocin, jednostka ewidencyjna Kożuchów - obszar wiejski, powiat nowosolski. Decyzja Nr 16/15 z dn. 01.12.2015 r., znak: IB-II.7820.16.2015.JMud zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu drogowego (km drogi 105+888) przez Mierzęcka Struga w Dobiegniewie oznaczenia nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa: 205 obręb 0013 Dobiegniew, jednostka ewidencyjna gmina Dobiegniew 1) Operaty szacunkowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wyciągiem zawierającym oznaczenie nieruchomości, nr księgi wieczystej, właścicieli wraz z należnymi im udziałami, szacunkową wartość całej nieruchomości. Do operatu szacunkowego należy dołączyć także: odpis księgi wieczystej lub protokół jej badania, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z planu miejscowego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) lub protokół badania tych dokumentów, protokół z wizji lokalnej zawierający opis stanu faktycznego nieruchomości, dokumentację fotograficzną wykonaną podczas wizji (w wersji elektronicznej). 2) Operaty szacunkowe muszą zawierać w szczególności zestawienie transakcji nieruchomości przyjętych do porównań za okres nie dłuższy niż 2 lata. Natomiast zastosowanie cen z innego okresu wymaga szczegółowego uzasadnienia. 3) W razie stwierdzenia wad lub błędów w dostarczonych operatach szacunkowych w okresie min. 24 miesięcy, Wykonawca usunie je zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami w terminie 7 dni, od dnia ich zgłoszenia (pisemnie, faxem lub drogą e- mailową), na własny koszt. 4) W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do operatu szacunkowego stosownej klauzuli i dokonania potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, a w przypadku korekty wartości oszacowanych nieruchomości sporządzenia nowego operatu w terminie 14 dni. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosić będzie 50% zamówienia jednostkowego. 5) Wykonawca zobowiązuje się do składania na żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień w przedmiocie sporządzonego operatu szacunkowego w terminie 10 dni od daty doręczenia pisemnego żądania.6) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w ewentualnych rozprawach administracyjnych w siedzibie Zamawiającego oraz do złożenia stronom postępowania, w miarę konieczności, wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonanej pracy. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów ewentualnych przejazdów. Wykonawca zobowiązany jest również do udziału, w miarę konieczności, w postępowaniach przed organem odwoławczym, bądź sporządzenia odpowiedniej opinii, celem wykorzystania jej przez Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych (sądowych), na pisemny wniosek Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, za zwrotem kosztów ewentualnych przejazdów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach