Przetargi.pl
Usługa wykonania operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul Jagiellończyka 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7115210 , fax. 95 7115380
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul Jagiellończyka 8 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7115210, fax. 95 7115380
  REGON: 21046708900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubuskie.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie 2 pakietów. Pakiet I Sporządzenie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone: Decyzja Nr 1/14 z dn. 15.10.2015 r., znak: IB-II.7820.1.2014.JMud zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól- odcinek II, km 286+043÷299+350, w związku z budową drogi ekspresowej S3 oznaczenia nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa:192/10 obręb 12, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 186/18 obręb 14, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 33/1, 34/1, 39/1, 42/1, 42/2, 42/3, 15/8, 15/9 obręb 15, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 215/1, 216/1, 91/2, 96/6, 776/1, 90/31, 90/33, 90/35, 94/10, 93/7, 758/3, 756/1, 95/28, 95/30 obręb 33, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 387/7, 395/9, 566/20, 566/22, 821/5, 863/5, 387/5 obręb 42, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 230/30, 900, 899, 5/4, 230/28, 230/27, 829/1, 798/6, 876/1, 830/4, 847/2 obręb 43, jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 155/6, 185/3, 494/3, 215/5, 186/18, 215/8, 185/14, 185/23, 214/4 obręb 56 (były obręb Jany), jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, h) 230/11 obręb 54 (były obręb Stary Kisielin), jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, i) 301/4, 302/3, 303/8, 291/4, 304/3, 534/3, 305/5, 289/3, 510/4, 510/6, 341/97, 511/5, 340/7, 425/8, 546/6, 439/10, 456/5, 443/7, 54/7, 54/8, 54/5, 48/11, 48/12, 485/9, 486/1, 651/5, 51/7 obręb 44 (były obręb Racula), jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, j) 222/17, 220/19, 115/3 obręb 53 (były obręb Ługowo), jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, k) 231/8, 5/3 obręb 52 (były obręb Sucha), jednostka ewidencyjna miasto Zielona Góra, 1) 107/3, 54/31, 54/33, 495/1, 532/2, 495/4, 545/12, 532/4 obręb Niedoradz, jednostka ewidencyjna gmina Otyń. Pakiet II Decyzja Nr 1/2016 z dn. 12.02.2016r., znak: IB-II.7820.1.2016.LBaj zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. E. Borowskiego w Gorzowie Wlkp., leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku od km 141+072,00 do km 141+321,78 548/2 obręb ewid. 5 Śródmieście, jedn. ewid. Miasto Gorzów Wlkp. Decyzja Nr 5/2015 z dn. 25.06.2015r. znak: IB.II.7820.5.2015.AAnt zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa, od km 11+ 327,05 do km 11+ 762,00, w związku z budowa drogi gminnej nr 1214F 112/5, 117/5, 285/5, 288/3, 289/3, 292/1 obręb ewidencyjny nr 001 Chlastawa, jedn. ewid. Zbąszynek- obszar wiejski Decyzja Nr 2/2015 z dn. 08.10.2015r., znak: IB-II.7820.2.2015.KKoł zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 ( ul. Wyspiańskiego Chopina) od km 84+613,00 do 85+350,00 w m. Gubin) 174/1, 101/4, 99/3, 150/5, 150/6, 151/1, 176/20, 183/28 obręb ewidencyjny Gubin - wycena prawa użytkowania wieczystego Decyzja Nr 6/15 z dn. 25.06.2015r., znak: IB-II.7820.6.2015.KKoł zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 od km 42+288,00 do km 42+880,00 na terenie gminy Bytnica. 27/4, 51/6, 51/8, 52/6, 52/8 obręb ewidencyjny 0003 Dobrosułów, jedn. ewid. Bytnica 1 dz. 183/4 obręb 13 Racula, jedn. ewid. Zielona Góra - dz. 1170/10 obręb 001, jedn. ewid. Iłowa - miasto - wycena prawa użytkowania wieczystego - dz. 192/3 obręb 0002 Drzonków, jedn. ewid. Zielona Góra- dz. 184/3, obręb 0005 Drożków, jedn. ewid. Żary 1) Operaty szacunkowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wyciągiem zawierającym oznaczenie nieruchomości, nr księgi wieczystej, właścicieli wraz z należnymi im udziałami, szacunkową wartość całej nieruchomości. Do operatu szacunkowego należy dołączyć także: odpis księgi wieczystej lub protokół jej badania, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z planu miejscowego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) lub protokół badania tych dokumentów, protokół z wizji lokalnej zawierający opis stanu faktycznego nieruchomości, dokumentację fotograficzną wykonaną podczas wizji (w wersji elektronicznej). 2) Operaty szacunkowe muszą zawierać w szczególności zestawienie transakcji nieruchomości przyjętych do porównań za okres nie dłuższy niż 2 lata. Natomiast zastosowanie cen z innego okresu wymaga szczegółowego uzasadnienia. 3) W razie stwierdzenia wad lub błędów w dostarczonych operatach szacunkowych w okresie min. 24 miesięcy, Wykonawca usunie je zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami w terminie 7 dni, od dnia ich zgłoszenia (pisemnie, faxem lub drogą e- mailową), na własny koszt. 4) W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do operatu szacunkowego stosownej klauzuli i dokonania potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, a w przypadku korekty wartości oszacowanych nieruchomości sporządzenia nowego operatu w terminie 14 dni. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosić będzie 50% zamówienia jednostkowego. 5) Wykonawca zobowiązuje się do składania na żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień w przedmiocie sporządzonego operatu szacunkowego w terminie 10 dni od daty doręczenia pisemnego żądania.6) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w ewentualnych rozprawach administracyjnych w siedzibie Zamawiającego oraz do złożenia stronom postępowania, w miarę konieczności, wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonanej pracy. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów ewentualnych przejazdów. Wykonawca zobowiązany jest również do udziału, w miarę konieczności, w postępowaniach przed organem odwoławczym, bądź sporządzenia odpowiedniej opinii, celem wykorzystania jej przez Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych (sądowych), na pisemny wniosek Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, za zwrotem kosztów ewentualnych przejazdów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach