Przetargi.pl
Usługa wykonania operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod gazociąg wysokiego ciśnienia na odcinku Polkowice - Żary na terenie województwa lubuskiego oraz do ustalenia opłat z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul Jagiellończyka 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7115210 , fax. 95 7115380
 • Data zamieszczenia: 2016-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul Jagiellończyka 8 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7115210, fax. 95 7115380
  REGON: 21046708900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubuskie.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod gazociąg wysokiego ciśnienia na odcinku Polkowice - Żary na terenie województwa lubuskiego oraz do ustalenia opłat z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie: 1. 8 operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną w celu określenia wartości prawa rzeczowego nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod gazociąg wysokiego ciśnienia na odcinku Polkowice - Żary na terenie województwa lubuskiego celem określenia podstawy do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, o numerach ewidencyjnych: 206/2 obręb Przecław, gmina Niegosławice, powiat żagański; 173/21 obręb Cieciszów, gmina Szprotawa, powiat żagański; 187/3 obręb Kartowice, gmina Szprotawa, powiat żagański; 187/2 obręb Kartowice, gmina Szprotawa, powiat żagański; 533/4 obręb Bobrzany, gmina Małomice, powiat żagański; 533/5 obręb Bobrzany, gmina Małomice, powiat żagański; 20/6 obręb Olszyniec, gmina Żary, powiat żarski; 164/6 obręb Lubomyśl, gmina Żary, powiat żarski. 2. wykonanie 8 operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla w/w nieruchomości celem ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Wykonania operatów szacunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie: - z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2014 r., poz. 1501); - ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774); - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.). 2) Złożenia operatów szacunkowych w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wyciągiem zawierającym oznaczenie nieruchomości, nr księgi wieczystej, właścicieli wraz z należnymi im udziałami, szacunkową wartość całej nieruchomości. Do operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także: odpis księgi wieczystej lub protokół jej badania, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z planu miejscowego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) lub protokół badania tych dokumentów, protokół z wizji lokalnej zawierający opis stanu faktycznego nieruchomości, dokumentację fotograficzną wykonaną podczas wizji. Operaty szacunkowe muszą zawierać w szczególności zestawienie transakcji nieruchomości przyjętych do porównań za okres nie dłuższy niż 2 lata. Natomiast zastosowanie cen z innego okresu wymaga szczegółowego uzasadnienia. 3) W razie stwierdzenia wad lub błędów w dostarczonych operatach szacunkowych, usunięcia ich zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami w terminie 7 dni, od dnia ich zgłoszenia ( pisemnie, faxem lub drogą e- mailową), na własny koszt. 4) W razie stwierdzenia wad lub błędów w dostarczonych operatach szacunkowych w okresie min. 24 miesięcy, usunięcia ich zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami w terminie 7 dni, od dnia ich zgłoszenia (pisemnie, faxem lub drogą e- mailową), na własny koszt. 5)W przypadku konieczności potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego dołączenia do operatu szacunkowego stosownej klauzuli. Dokonania potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku korekty wartości oszacowanych nieruchomości sporządzenia nowego operatu w terminie 14 dni. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosić będzie 50% zamówienia jednostkowego. 6) Składania na żądanie zamawiającego pisemnych wyjaśnień w przedmiocie sporządzonego operatu szacunkowego w terminie 10 dni od daty doręczenia pisemnego żądania. 7) Uczestnictwa w ewentualnych rozprawach administracyjnych w siedzibie Zamawiającego oraz do złożenia stronom postępowania, w miarę konieczności, wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonanej pracy. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów ewentualnych przejazdów. Wykonawca zobowiązany jest również do udziału, w miarę konieczności, w postępowaniach przed organem odwoławczym, bądź sporządzenia odpowiedniej opinii, celem wykorzystania jej przez Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych (sądowych), na pisemny wniosek Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, za zwrotem kosztów ewentualnych przejazdów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/zamowienia publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach