Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w roku 2016 - zwrot działek dożywotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników.

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4527575 , fax. 068 4527500
 • Data zamieszczenia: 2016-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4527575, fax. 068 4527500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w roku 2016 - zwrot działek dożywotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2016 roku, w zakresie prac geodezyjnych i opracowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do dokonania zwrotu działek rolnych i siedliskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik Nr 4 do SIWZ. . 2.Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy dotyczącymi wykonywanego zadania. 3.Podane w formularzu ofertowym - załącznik nr 3 do SIWZ - szacunkowe ilości usług geodezyjnych, służą orientacyjnemu określeniu przedmiotu zamówienia oraz porównaniu złożonych ofert brutto. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną osiągnięte w okresie trwania umowy. Ilość wykonanych usług może różnić się nieznacznie od liczby usług podanych w formularzu ofertowym. Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za wykonane usługi, zgodnie z zaoferowanymi cenami jednostkowymi. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. 5. Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w swojej ofercie załącznik nr 3 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy. W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez Podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji (nie krótszy niż 24 m-ce)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-zielonogorski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach