Przetargi.pl
Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych dla terenu obrębów Będów i Sycowice, gmina Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4527575 , fax. 068 4527500
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4527575, fax. 068 4527500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych dla terenu obrębów Będów i Sycowice, gmina Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych dla terenu obrębów Będów i Sycowice, gmina Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania zawarty jest w Ramowych warunkach technicznych, stanowiących załącznik nr 1 do wzoru umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 900,00 zł PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.07.2016 r. do godz. 9.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna nr 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z późn. zm). 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 113 (kasa). 5. Nie wniesienie wadium lub wniesienie po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 6. Zwrot wadium przez Zamawiającego następuje zgodnie z art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji (nie krótszy niż 24 m-ce)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-zielonogorski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach