Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 005513F w miejscowości Kije

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3851120 , fax. 068 3854686
 • Data zamieszczenia: 2016-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3851120, fax. 068 3854686
  REGON: 00052676500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 005513F w miejscowości Kije
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi nr 005513F w miejscowości Kije: 1) dokumentacji projektowej, która obejmować będzie m. in. przebudowę drogi wraz z ciągami pieszymi oraz odwodnieniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu, w tym: a) projektów budowlanych, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z projektami zagospodarowania terenu - w 4 egzemplarzach, b) projektów wykonawczych - w 4 egzemplarzach, c) szczegółowych przedmiarów robót z wyliczeniem ilości jednostek i wskazaniem, które-go elementu przedmiar dotyczy - 1 komplet, d) uproszczonych przedmiarów robót (ilości jednostek dla danego rodzaju robót podane zbiorczo), z podziałem na branże - 1 komplet, e) informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 1 egzemplarzu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z podziałem na branże - 1 komplet, 3) projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót - w 4 egzemplarzach, 4) projektu stałej organizacji ruchu - w 4 egzemplarzach, 5) opracowań kosztowych, w skład których wchodzą: a) kosztorysy inwestorskie uproszczone - w 2 egzemplarzach, b) kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i sprzętu - w 2 egzemplarzach, c) kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen) - w 2 egzemplarzach, d) zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich - w 1 egzemplarzu, 6) mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, 7) dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej. 2. Ilości egzemplarzy wyszczególnione w ppkt 1 są ilościami, które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, i nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi itp. 3. W zakresie realizacji zamówienia należy: 1) opracować dokumentację projektową, niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) przedstawić do akceptacji Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych, uwzględniającą wymagania Zamawiającego, przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, 3) uzyskać wszelkie niezbędne warunki, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje, pozwolenia itp. oraz jeśli będą wymagane: pozwolenie wodno prawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 4) zależnie od wymogów prawnych uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzeniem dokumentacji lub dokonać zgłoszenia właściwemu organowi, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, 5) jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz sporządzić i uzyskać zgodę na odstępstwa od warunków technicznych; wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 6) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, względnie po dokonaniu zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, protokolarnie przekazać Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia w ilościach egzemplarzy jak w ust. 1 powyżej, w tym: a) dokumentację projektową w formie papierowej i elektronicznej, dokładnie odpowiadającej zawartości formy papierowej - dokumentacja po uzyskaniu pozwolenia na budowę bądź dokonaniu zgłoszenia, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw musi zostać ze-skanowana i zapisana w formacie otwartym, np. pdf lub jpg, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formie papierowej i elektronicznej w formacie umożliwiającym edycję w programie word, c) projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, d) projekt stałej organizacji ruchu, e) opracowania kosztowe w formie papierowej i elektronicznej, w tym: kosztorysy inwestorskie uproszczone, kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i sprzętu, kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen), zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich, przy czym opracowania kosztowe muszą zostać przekazane również w formacie umożliwiającym ich edycję w programie ZUZIA lub NORMA w rozszerzeniu .ath; przed przystąpieniem do wykonania opracowań kosztowych ich podział na części i formę wydruku należy uzgodnić z Za-mawiającym, f) mapy do celów projektowych w formie papierowej i elektronicznej, g) dokumentację geotechniczną, h) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę względnie zgłoszenia robót, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw, wraz z kompletem dokumentów, stanowiących załączniki do takiego wniosku i) pozwolenie na budowę. 4. Wszelkie prace projektowe muszą zostać poprzedzone badaniami geotechnicznymi gruntu oraz wizją w terenie. 5. Wykonawca musi opracować projekty przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej i na-ziemnej, jeśli taka konieczność będzie wynikała z uzgodnień branżowych z właścicielami i zarządcami sieci; za ww. opracowania Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 6. Dokumentację projektową oraz opracowania kosztowe należy opracować z podziałem na branże. Dodatkowo przed przystąpieniem do wykonania opracowań kosztowych ich podział na części należy uzgodnić z Zamawiającym. Formę wydruku opracowań kosztowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 7. Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. 8. Dokumentacja musi objąć swoim zakresem rozwiązanie skrzyżowań z łączącymi się innymi drogami, w tym drogą powiatową nr 1206F i wojewódzką nr 277. 9. Opracowaniem mogą zostać objęte również inne nieruchomości, poza nieruchomością, która stanowi drogę gminną nr 005513F w m. Kije oznaczoną w ewidencji gruntów nr 669, np. w przypadku konieczności opracowania projektów przebudowy istniejącej infrastruktury, od-prowadzenia wód opadowych, przebudowy połączenia drogi gminnej z drogą powiatową i wojewódzką itp. 10. Ponieważ opracowana w ramach przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a także poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu za-mówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 11. Opracowanie musi uwzględniać uzyskanie celów określonych w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w tym w szczególności wyposażenie drogi w rozwiązania i elementy wyposażenia drogi poprawiające bezpieczeństwo ruchu dro-gowego. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaproponuje najbardziej optymalne rozwiązania projektowe w tym parametry drogi: szerokość jezdni, szerokość oraz przebieg ciągów pieszych, odwodnienie, zieleń itp. - parametry elementów pasa drogowego powinny umożliwić Zamawiającemu uzyskanie możliwie najwyższej ilości punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. 12. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) oraz innymi, bez-względnie obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej, jak również zgodnie z adekwatnymi Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, natomiast projekty organizacji ruchu muszą być zgodne z art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), jak również z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.). Na wypadek jakiejkolwiek zmiany przepisów prawnych wyżej wskazanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zamówienie musi uwzględniać wszelkie zaistniałe zmiany prawne. 13. Teren nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 669 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 14. Wykonawca może przewidzieć wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 18. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 48 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach