Przetargi.pl
Przebudowa ulic Wapiennej i Okrężnej w miejscowości Zabór - 2

Gmina Zabór ogłasza przetarg

 • Adres: 66-003 Zabór, ul. Lipowa 15
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3218308 , fax. 068 3218301
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zabór
  ul. Lipowa 15 15
  66-003 Zabór, woj. lubuskie
  tel. 068 3218308, fax. 068 3218301
  REGON: 00054484600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabor.bazagmin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic Wapiennej i Okrężnej w miejscowości Zabór - 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest w pełnym zakresie i w zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym (stanowiącym załącznik do niniejszej siwz) zaprojektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie w miejscowości Zabór przebudowy odcinka gminnej drogi wewnętrznej na ulicach Wapiennej (dz. nr 146) i Okrężnej (dz. nr 563). Stan obecny: jedna jezdnia o szerokości 3,0-3,5 m o nawierzchni utwardzonej gruntowej (ul. Wapienna utwardzenie za pomocą destruktu) wraz z poboczami gruntowymi. Stan docelowy: jedna jezdnia z betonowej kostki brukowej o szerokości 5,0 m, obramowanej krawężnikiem drogowym - powierzchnia 1074 m2 Klasa techniczna: L (lokalna) Kategoria obciążenia ruchem: KR2. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy: 191,53 mb. Przebudowywana droga gminna łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1029F. Przewidziane do realizacji zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, wymaga opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: a. branża drogowa, b. branża sanitarna - odwodnienie terenu, c. branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu), Pełne informacje o zakresie zadania oraz wymaganiach Zamawiającego zawarte są zawarte w siwz oraz dołączonym do siwz Programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający wymaga by Wykonawca na wykonane prace udzielił gwarancji i rękojmi na minimum 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach