Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3851120 , fax. 068 3854686
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3851120, fax. 068 3854686
  REGON: 00052676500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu uliczek na ul. Wojska Polskiego pomiędzy blokami 15, 17, 32 i 33, dokumentacji projektowej, na nieruchomościach oznaczonych działkami nr ewid. 66, 67/43, 67/46 i 67/47 obręb 1 Sulechów, gm. Sulechów. Zakresem opracowania objęty jest teren pomiędzy blokami nr 15, 17, 32 i 33 ul. Wojska Polskiego w m. Sulechów, a jego przedmiot obejmuje wykonanie: nowej nawierzchni na ciągach jezdnych, nowej nawierzchni na chodnikach, miejsc parkingowych oraz organizacji ruchu. Orientacyjna długość ciągów jezdnych wynosi ok. 240 m. Wjazd i wyjazd odbywać się będzie istniejącymi zjazdami z ul. Wojska Polskiego. 2. W ramach realizacji zadania należy opracować dokumentację projektowo - kosztorysową, która obejmować będzie m. in.: 1) inwentaryzację obiektów istniejących, 2) koncepcję rozwiązań projektowych - minimum dwa warianty, 3) dokumentację projektową, w tym: a) projekty budowlane wraz z projektami zagospodarowania terenu w zakresie uwzględniają-cym specyfikę robót budowlanych - 4 kpl., b) projekty wykonawcze - 4 kpl., c) szczegółowe przedmiary robót, z podziałem na branże, z wyliczeniem ilości jednostek i wskazaniem, którego elementu przedmiar dotyczy - 1 kpl., d) uproszczone przedmiary robót (ilości jednostek dla danego rodzaju robót podane zbiorczo), z podziałem na branże, - 1 kpl., e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na branże - 1 kpl., f) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót - 4 kpl., g) projekt stałej organizacji ruchu - 4 kpl., h) informacje dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 1 egz., 4) opracowania kosztowe, z podziałem na branże, w skład których wchodzą: a) kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i sprzętu - 2 kpl., b) kosztorysy inwestorskie uproszczone - 2 kpl., c) kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen) - 2 kpl., d) zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich - 1 egz., przy czym formę wydruku opracowań kosztowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 3. Ilości egzemplarzy wyszczególnione w ust. 2 są ilościami, które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, i nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i pozwolenia na budowę. 4. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca musi przedstawić do akceptacji Zamawiającemu koncepcję, uwzględniającą wymagania Zamawiającego. 5. Dla terenu objętego opracowaniem jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne warunki, opinie, uzgodnienia, w tym uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzje, pozwolenia, za-twierdzenia itp. Wykonawca winien również uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzeniem dokumentacji. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu mapę do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej. 7. Wszelkie prace projektowe muszą zostać poprzedzone wizją w terenie. 8. Zakres opracowania musi obejmować ewentualne projekty branżowe przebudowy przyłączy i przykanalików, bądź w przypadku narzucenia takiego warunku przez właścicieli lub zarządzających sieciami, budowy nowych. Ponadto wykonawca musi opracować projekty przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, jeśli taka konieczność będzie wynikała z uzgodnień branżowych z właścicielami i zarządcami sieci. Za ww. opracowania wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 9. Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. 10. Przekazanie przedmiotu umowy w ilościach określonych w ust. 2 powyżej, wraz z pozwoleniem na budowę (decyzja oznaczona klauzulą, że stała się ostateczna), nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Z czynności przekazania strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady w przedstawionej dokumentacji, fakt ten odnotuje w protokole zdawczo-odbiorczym oraz określi termin na ich usunięcie. 11. Opracowania określone w ust. 2 powyżej winny zostać przekazane Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, dokładnie odpowiadającej zawartości formy papierowej. Dokumentacja po uzyskaniu pozwolenia na budowę musi zostać zapisana w formacie cyfrowym na płycie CD lub innym nośniku danych (.doc, .pdf lub .jpg oraz .dwg). Opracowania kosztowe muszą zostać przekazane również w formacie umożliwiającym ich edycję w programie ZUZIA lub NORMA w rozszerzeniu .ath. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich jeden raz w okresie gwarancji. 12. Ponieważ opracowana, w ramach przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, ponadto Zamawiający zamierza ubiegać się na realizację zadania o dofinansowanie ze środków UE, Zamawiający informuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a także poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 13. Zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) oraz programu funkcjonalno-użytkowego, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) oraz innymi, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej, jak również zgodnie z adekwatnymi Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Na wypadek jakiejkolwiek zmiany przepisów prawnych wyżej wskazanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zamówienie musi uwzględniać wszelkie zaistniałe zmiany prawne. 14. Wykonawca może przewidzieć wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 18. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 48 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach