Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu budynku gminnego w Głoguszu nr 30,pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej - II przetarg

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3851120 , fax. 068 3854686
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3851120, fax. 068 3854686
  REGON: 00052676500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu budynku gminnego w Głoguszu nr 30,pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej - II przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę, w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej: 1) dokumentacji projektowej, w tym: a) projektów budowlanych, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z projektami zagospodarowania terenu - w 5 egzemplarzach, b) projektów wykonawczych - w 5 egzemplarzach, przy czym projekt budowlany i wykonawczy musi obejmować m.in.: - branżę budowlano-architektoniczną, - branżę konstrukcyjną, - branżę sanitarną, - branżę elektryczną, - branżę teletechniczną, - branżę drogową, c) szczegółowych przedmiarów robót z wyliczeniem ilości jednostek i wskazaniem, którego elementu przedmiar dotyczy - 1 komplet, d) uproszczonych przedmiarów robót (ilości jednostek dla danego rodzaju robót podane zbiorczo), z podziałem na branże - 2 komplety, e) informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 1 egzemplarzu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z podziałem na branże - 1 komplet, 3) projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót - w 4 egzemplarzach, 4) opracowań kosztowych, dla każdego obiektu, w skład których wchodzą: a) kosztorysy inwestorskie uproszczone - w 2 egzemplarzach, b) kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu - w 1 egzemplarzu, c) kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen) - w 2 egzemplarzach, d) zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zadania sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich - w 1 egzemplarzu, 5) mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, 6) audytu energetycznego obiektu - w 2 egzemplarzach, który powinien zawierać co najmniej następujące elementy: a) inwentaryzację systemu, ocenę właściwości energetycznych oraz określenie jaka jest charakterystyka energetyczna obiektu, b) stwierdzenie, jakimi sposobami można przeprowadzić poprawę stanu istniejącego, c) ocenę opłacalności każdej z metod, d) wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego obiektu, e) wskazanie źródeł finansowania przedsięwzięcia, 7) charakterystyki energetycznej obiektu, 8) inwentaryzacji obiektu. 2. Budynek gminny w Głoguszu nr 30, zlokalizowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202. Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. 3. Teren nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202, na której planowana jest realizacja zadania, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić kompleksowy remont obiektu, w tym m. in.: 1) remont elewacji, w tym ocieplenie ścian w przypadku pozytywnej opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 2) remont dachu (konstrukcji i pokrycia) wraz z jego ociepleniem, 3) remont kominów i głowic kominowych, 4) montaż kominków wentylacyjnych, 5) wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku, 6) wymianę stolarki okiennej i podokienników oraz stolarki drzwiowej, 7) wymianę nawiewników okiennych, opierzenia, rynien, rur spustowych, podejść pod czyszczaki itp., 8) demontaż i ponowne zamontowanie lub wymianę elementów zamontowanych w obrębie elewacji budynku, 9) wymianę instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia: 10) wykonanie instalacji: a) wodno-kanalizacyjnej, b) centralnego ogrzewania i grzejników, c) ciepłej wody użytkowej, d) wentylacyjnej, e) alarmowej, f) odgromowej, g) sieci komputerowej w celu utworzenia stanowiska komputerowego dla dzieci 11) zainstalowanie kominka umożliwiającego ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej, 12) wykonanie sanitariatów i zaplecza kuchennego, 13) wykonanie sufitów podwieszanych, 14) remont lub wymianę posadzek, 15) remont tynków wewnętrznych, 16) malowanie ścian i sufitów, 17) remont lub wykonanie nowych schodów zewnętrznych, 18) budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego, wraz z przy-kanalikami, 19) remont elewacji i dachu budynków gospodarczych, 20) rozebranie istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia, 21) zagospodarowanie terenu, w tym: drogi wewnętrzne, utwardzenie terenu, dojścia, chodniki, ławki parkowe, oświetlenie terenu. 5. Wykonawca musi uwzględnić także: 1) uzupełnienie lub wymianę tynków uszkodzonych wskutek wykonania robót montażowych i instalacyjnych, ewentualną naprawę posadzek i ścian oraz inne roboty remontowe uzgodnione z Zamawiającym, 2) ewentualną zmianę lokalizacji: ściany z drzwiami wejściowymi, otworów drzwiowych, itp., 3) przeprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, odkrywek w obrębie ścian, elewacji, posadzek w celu ustalenia czy przegrody spełniają wymagania normy. 6. Wykonawca musi, po uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględnić w przedmiocie zamówienia wnioski wynikające z przeprowadzonych odkrywek, o których mowa w ppkt 5.3. 7. Ponieważ Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w celu uzyskania jak największej ilości punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie, rozwiązania projektowe muszą uwzględniać osiągnięcie optymalnego efektu w stosunku do kosztów przedsięwzięcia i zwiększenie efektywności energetycznej obiektów w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu powyżej 25%. Dla osiągnięcia wymaganych parametrów Wykonawca może, po uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wspomagających instalację ciepłej wody użytkowej ewentualnie centralnego ogrzewania. 8. Ilości egzemplarzy wyszczególnione w ppkt 1 są ilościami, które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, i nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi itp. 9. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia należy: 1) opracować dokumentację projektową, niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) przedstawić do akceptacji Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych, uwzględniającą wymagania Zamawiającego, przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, 3) uzyskać wszelkie niezbędne warunki, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje w tym decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenia itp. oraz jeśli będą wymagane: pozwolenie wodno prawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 4) zależnie od wymogów prawnych uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzeniem dokumentacji lub dokonać zgłoszenia właściwemu organowi, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, 5) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, względnie po dokonaniu zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, protokolarnie przekazać Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia w ilościach egzemplarzy jak w ppkt 1, w tym: a) dokumentację projektową w formie papierowej i elektronicznej, dokładnie odpowiadającej zawartości formy papierowej - dokumentacja po uzyskaniu pozwolenia na budowę bądź dokonaniu zgłoszenia, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw musi zostać ze-skanowana i zapisana w formacie otwartym, np. pdf lub JPG, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formie papierowej i elektronicznej w formacie umożliwiającym edycję w programie word, c) projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, d) opracowania kosztowe w formie papierowej i elektronicznej dokładnie odpowiadającej zawartości formy papierowej, w tym: kosztorysy inwestorskie uproszczone, kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i sprzętu, kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen), zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich, przy czym opracowania kosztowe muszą zostać przekazane również w formacie umożliwiającym ich edycję w programie ZUZIA lub NORMA w rozszerzeniu .ath, e) mapy do celów projektowych w formie papierowej i elektronicznej, f) audyt energetyczny obiektu, g) charakterystykę energetyczną obiektu, h) inwentaryzację obiektu, i) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę względnie zgłoszenia robót, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw, wraz z kompletem dokumentów, stanowiących załączniki do takiego wniosku, j) pozwolenie na budowę, przy czym wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej odpowiadały wersji drukowanej - rysunki oraz strony z podpisami zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną. 10. Wszelkie prace projektowe muszą zostać poprzedzone wizją w terenie. 11. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, musi opracować projekty przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, jeśli taka konieczność będzie wynikała z uzgodnień branżowych z właścicielami i zarządcami sieci. 12. Dokumentację projektową oraz opracowania kosztowe należy opracować z podziałem na branże. Dodatkowo przed przystąpieniem do wykonania opracowań kosztowych ich podział na części należy uzgodnić z Zamawiającym. Formę wydruku opracowań kosztowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 13. Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. 14. Wykonawca zobowiązuje się w rozwiązaniach projektowych stosować wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. zm.). 15. Ponieważ opracowana w ramach przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo za-mówień publicznych, Zamawiający informuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a także poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych, zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania techniczne i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę robót, któremu zamówienie na roboty budowlane zostanie udzielone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót winny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki. 17. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., Nr 43, poz. 346), rozporządzeniem Ministra Infra-struktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charaktery-styki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376) oraz innymi, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej, jak również zgodnie z adekwatnymi Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, natomiast projekty organizacji ruchu muszą być zgodne z art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). Na wypadek jakiejkolwiek zmiany przepisów prawnych wyżej wskazanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zamówienie musi uwzględniać wszelkie zaistniałe zmiany prawne. 18. Zamawiający informuje, że posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulechów na lata 2014-2020 - opracowana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z założeniami ww. planu. 19. Wykonawca może przewidzieć wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. 20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 22. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 23. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 48 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach