Przetargi.pl
Dostawa artykułów papierniczo-biurowych i nośników danych - płyc CD-DVD na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Dekerta 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7331222, 7331173 , fax. 95 7331222, 7331173
 • Data zamieszczenia: 2016-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
  ul. Dekerta 1 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7331222, 7331173, fax. 95 7331222, 7331173
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów papierniczo-biurowych i nośników danych - płyc CD-DVD na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów papierniczo- biurowych i nośników danych - płyt CD-DVD, wymienionych w dodatkach nr 2 do SIWZ /odpowiednich do danego Pakietu/. 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie 3 pakietów (części):. Pakiet 1 - Różne artykuły biurowe Pakiet 2 - Papier Pakiet 3 - Nośniki danych, klawiatury, myszki komputerowe 3. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się oferty składane na poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów. 4. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów zawiera Dodatek nr 2 (odpowiednio:2.1 do 2.3) do SIWZ pn. /Załącznik cenowy/ który jednocześnie będzie stanowił załącznik nr 1 do oferty. Wykonawca składając ofertę na dany pakiet zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje załącznika cenowego którego dotyczy dany pakiet (Dodatek nr 2.1-Pakiet 1; Dodatek nr 2.2-Pakiet 2, Dodatek nr 2.3-Pakiet 3). 5. Przedmiot zamówienia winien być sukcesywnie dostarczany na złożone pisemnie, telefonicznie lub faksem zamówienie składane przez osobę z Działu Zaopatrzenia, w terminie do 5 dni roboczych /termin dostawy w kryterium oceny ofert/ (pn.-pt.) od złożenia zamówienia 6. Każdorazowa dostawa zamówionego asortymentu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. W przypadku produktów objętych terminem ważności - wymagany okres ważności przedmiotu zamówienia - minimum 12 miesięcy. Termin ważności liczony od daty dostarczenia asortymentu do Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia powinien posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczający go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na opakowaniu każdego asortymentu wymagana jest informacja w języku polskim określająca co najmniej: a. nazwę produktu b. nazwę producenta lub adnotację /wyprodukowano dla..../ c. datę produkcji lub termin przydatności do użycia (jeśli dotycz) 9. W przypadku produktów objętych terminem ważności - wymagany jest minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu. 10. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o niegorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia. 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, tzn. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. 12. Wykonawca składając ofertę w dodatkach nr 2 wskazuje pozycje, w których oferuje rozwiązanie równoważne wymaganemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach