Przetargi.pl
Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej w budynku CBW w kompleksie 7400 przy ul. Ostrobramskiej 109 w Warszawie

Jednostka Wojskowa nr 3964 ogłasza przetarg

 • Adres: 03-700 Warszawa, ul. Bystra 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6892338 , fax. 022 6892326
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa nr 3964
  ul. Bystra 1 1
  03-700 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6892338, fax. 022 6892326
  REGON: 01717239200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jw3964.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej w budynku CBW w kompleksie 7400 przy ul. Ostrobramskiej 109 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi stałego sprzątania powierzchni biurowych, zewnętrznych zielonych oraz zewnętrznych utwardzonych w kompleksie wojskowym 7400 przy ul. Ostrobramskiej 109 w Warszawie, administrowanym przez JW. 3964. 1. Powierzchnie wewnętrzne - 7 019,90 m2 2. Powierzchnie zewnętrzne - 5 834,90 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jw3964.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach