Przetargi.pl
Usługa cateringowa - nr sprawy P/01/2014

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3731010 , fax. 071 3731217
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu
  ul. Orzechowa 2 2
  50-540 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3731010, fax. 071 3731217
  REGON: 02142517000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osz.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringowa - nr sprawy P/01/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia śą usługi o chrakterze niepriorytetowym, polegajace na swiadczeniu usług cateringowych - przygotowywanie posiłków: jedno i dwudaniowych obiadów dla osób dorosłych oraz dostarczanie ich na teren Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Orzechowa 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osz.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach