Przetargi.pl
Usługi wyceny nieruchomości w tym min. nieruchomości zorganizowanych wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych do wyceny w grudniu 2013 i pierwszej połowie stycznia 2014 roku

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 356 39 19 , fax. 71 357 90 97
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
  ul. Mińska 60 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 356 39 19, fax. 71 357 90 97
  REGON: 01034470800664
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wyceny nieruchomości w tym min. nieruchomości zorganizowanych wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych do wyceny w grudniu 2013 i pierwszej połowie stycznia 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługi wyceny nieruchomości rolnych, nierolnych, zabudowanych, zorganizowanych określonych szczegółowo w dołączonym do niniejszej SIWZ wykazie nieruchomości do wyceny. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen (zwanych dalej wycenami pierwotnymi) określających wartość rynkową nieruchomości będących we władaniu OT ANR we Wrocławiu i dostarczenie zamawiającemu pisemnych operatów szacunkowych oraz ich wersji elektronicznej w PDF. Dla przedmiotów Zamawiający przewiduje opcję ponownego wykonania wyceny. Opcję ponownego wykonania wyceny należy rozumieć jako prawo Zamawiającego (nie obowiązek) do zlecenia ponownego wykonania wyceny za 30 % zaoferowanej ceny za wykonanie operatu wyceny pierwotnej jednakże kwota ta nie będzie niższa niż 250,00 złotych za jeden operat, z wyjątkiem sytuacji gdy wartość usługi za wycenę pierwotną nie przekroczy 250 złotych. W takich przypadkach Zamawiający będzie miał prawo do skorzystania z opcji ponownej wyceny za wynagrodzenie równe wynagrodzeniu za wycenę pierwotną. Wykonawca na podstawie zawartej umowy wykona wycenę pierwotną oraz gwarantuje Zamawiającemu jej ponowne wykonanie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wyceny nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004.261.2603 - t.j), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego /Dz. U 2004 nr 207, poz. 2109/ oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny opracowanymi przez Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Zawartość operatów szacunkowych oraz sposób ponoszenia kosztów określono w istotnych postanowieniach umownych Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy dokument dotyczący przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uzyskany z właściwej gminy oraz kserokopię wypisu z rejestru gruntów i kserokopię mapy ewidencyjnej. Wykonawca zobowiązany będzie do zamieszczenia w operacie szacunkowym precyzyjnego opisu ocen dla poszczególnych cech nieruchomości. Wykonawca w operacie szacunkowym winien uwzględnić przeznaczenie nieruchomości zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zaznaczonymi w wykazie nieruchomości do wyceny. Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania osobom trzecim, informacji i danych związanych z przedmiotem niniejszej umowy w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiąże się do czytelnego podpisania przejściowych i końcowych protokołów odbioru operatów. W operatach szacunkowych należy, poza podaniem wartości ogółem, wyszczególnić osobno w przypadku występowania: wartość gruntów rolnych, wartość gruntów zabudowanych, wartość gruntów pod zabudowę, wartość budynków i budowli, wartość lokali wartość maszyn i urządzeń, wartość drzewostanu. wartość budynków i budowli wraz z gruntem zgodnie z treścią wpisu do rejestru zabytków wartość złoża wartość produkcji w toku wartość służebności dla każdej działki odrębnie , Operaty należy sporządzić w dwóch a dla nieruchomości zorganizowanych oraz o powierzchni przekraczającej 50 ha, a także dla nieruchomości o wartości powyżej 2000 ton żyta - w trzech oprawionych i umożliwiających wpięcie (przedziurkowanie) egzemplarzach. Na stronie tytułowej należy wyraźnie opisać: numer zlecenia w prawym górnym rogu /nr umowy i pozycji w umowie/ nazwę Wykonawcy przedmiot wyceny /wymienić/ wartość nieruchomości datę sporządzenia operatu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713190007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach