Przetargi.pl
Dostawa stacji do zmiękczania wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-720 Raciborowice, Lubków 63
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 738 93 43 , fax. 75 731 00 50
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.
  Lubków 63 63
  59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie
  tel. 75 738 93 43, fax. 75 731 00 50
  REGON: 02210432000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stacji do zmiękczania wody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest - dostawa fabrycznie nowej stacji do zmiękczania wody z montażem, rozruchem o wydajności = 40 m3-h w istniejącej stacji uzdatniania wody. - dostawa stacji selektywnej wymiany jonowej dwu kolumnowej, wypełnionej złożem jonowowymiennym, regenerowane solanką - 1 kpl - dobór, dostawa i montaż fabrycznie nowej sprężarki powietrza do sterowania zaworami pneumatycznymi - 1 kpl i procesami technologicznymi. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń, który obejmuje rozruch w zakresie dostarczonych urządzeń, uzyskanie efektów określonych poniżej, szkolenie personelu obsługi stacji, przygotowanie i przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi - 2 szt., potwierdzenia badaniami laboratoryjnymi twardości ogólnej. 2. Dostawa obejmuje: a) 2 zbiorniki wypełnione wymiennikiem jonowowymiennym regenerowanym solanką. Zbiorniki wykonane ze stali o gr. 5mm na zewnątrz i wewnątrz pokryte odpornym na korozję polietylenem. Wewnętrzna powłoka musi posiadać atest PZH. Powłoki wykonane z polietylenu nakładanego zanurzeniowo na gorąco oraz spełniać klasę korozyjności C5-M. Oferowane wypełnienia masy filtracyjne muszą posiadać atest PZH. Każda z kolumn wymiennika jonitowego musi posiadać osobną głowicę biorącą udział w procesie regeneracji. (Proszę podać typ wymiennika jonowego oraz producenta). Zbiorniki wyposażone między innymi w zawory zwrotne, sterowniki, zawory odcinające, proporcjonalnego mieszania, manometry, niezbędny rurarz, elementy sterowania pracą układu. Zbiornik musi posiadać w dennicy górnej otwór kontrolny o średnicy min. 40cm skręcony na śruby. - średnica pojedynczego zbiornika 800mm, wysokość 1925mm, - wymiary zestawu (duplex): - A - długość zestawu - 2 180mm - B - szerokość zestawu - 950mm - H - wysokość zestawu - 2 075mm dopuszczalna różnica zestawu plus-minus 15mm b) 2 pięciocyklowe zawory z syntetycznego materiału do prowadzenia automatycznej regeneracji po 1 na każdy zbiornik, c) Kompletny system rur z PCV z pneumatycznymi sterowanymi bezawaryjnymi zaworami odcinającymi na wlocie i wylocie każdego zbiornika d) Manometry 0-10 bar na wlocie i wylocie e) Wodomierz impulsowy f) Zbiornik solankowy wykonany z polietylenu, kompletny z pokrywą i osprzętem o V- min. 900 L g) Rama wykonana ze stali i pokryta odpornym na korozję polietylenem h) Redukcja twardości ogólnej przy przepływie 23m3-h z obecnej twardości 440mg-L do max. 10mg-L. Zakres obejmuje również włączenie się do istniejącej instalacji w stacji uzdatniania wody, uzyskanie efektów redukcji potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi. i) Szafa zasilająco sterownicza PLC - 1 szt., sterująca pracą zaworów oraz pracą stacji. j) Zabudowa siatkowego filtra zabezpieczającego stację zmiękczania wody. Dane techniczne: - Przepływ nominalny jednego zbiornika min. 23m3-h - Spadek ciśnienia w temperaturze 10stopniC max. 1.1 bar - Czas regeneracji max. 91 min. - Ciśnienie robocze 3-6 bar - Zasilanie elektryczne 230V-50Hz Parametry wody surowej: - pH 7,3 - twardość ogólna CaCO3 440mg-L - zasadowość ogólna 5,65mmal-L - żelazo ogólne większe 0,02mg-L - mangan większe 0,04mg-L - wapń 144mg-L - magnez 19,4mg-L - przewodowość elektrolityczna 885 cm Opis technologiczny Woda surowa w ilości 40m3-h podawana będzie bezpośrednio na stację zmiękczania wody o ciśnieniu na wylocie 3-6 bar. Wymagane jest zmiękczenie strumienia wody 23m3-h w celu uzyskania parametrów 200-220mg CaCO3 w ilości 40m3-h. Zawory sterowane są poprzez szafę PLC, która steruje również pracą filtrów. Podczas regeneracji jednego zbiornika, drugi produkuje zwiększoną wodę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429123005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach