Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego dla Powiatu Radziejowskiego

Powiat Radziejowski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 285 30 18 , fax. 0-54 285 35 53
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Radziejowski
  ul. Kościuszki 17 17
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 285 30 18, fax. 0-54 285 35 53
  REGON: 91086660800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radziejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego dla Powiatu Radziejowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Radziejowskiego na sfinansowanie inwestycji przebudowy dróg powiatowych. Kwota kredytu do 1 300 000 zł okres kredytowania - 5 lat, termin postawienia środków finansowych do dyspozycji 10.11.2009 rok, spłata odsetek miesięczna, raty kwartalne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadaja uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędzną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych [podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wczesniej niż 6-m-cy, oświadczenie z art. 22 i art.24 P.z.p. aktualne zaświadczenie US, ZUS lub KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wczesniej niż 6 m-cy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radziejow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach