Przetargi.pl
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 300.000 PLN na przebudowę drogi gminnej Aleksandrowo- Strzelce Górne

Gmina Dobrcz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-022 Dobrcz, ul. Długa 50
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3648010 , fax. 052 3648032
 • Data zamieszczenia: 2016-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrcz
  ul. Długa 50 50
  86-022 Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3648010, fax. 052 3648032
  REGON: 00053425600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 300.000 PLN na przebudowę drogi gminnej Aleksandrowo- Strzelce Górne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Udzielenie Gminie Dobrcz kredytu długoterminowego w wysokości 300.000 PLN na przebudowę drogi gminnej Aleksandrowo- Strzelce Górne na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - okres wykorzystania kredytu najpóźniej do dnia 30 grudnia 2016roku /w sześciu transzach począwszy od dnia podpisania umowy do końca grudnia 2016r./. . Kredyt może być wykorzystany w całości lub w części bez dodatkowych kosztów, które będą ustalone do wysokości faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, - okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2026r., - w celu obliczenia jednakowej ceny oferty przyjmujemy, że dniem uruchomienia kwoty kredytu jest dzień 20 kwietnia 2016 roku - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M, - karencja w spłacie kredytu do dnia 28.02.2017r., - spłata kredytu w następujących ratach: - raty płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku począwszy od miesiąca lutego do miesiąca listopada / luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad/ w latach 2017 - 2026. Jeżeli termin wymagalności raty przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności. - rok 2017 - 5.000,00 zł / dwie raty po 2.500,00 zł, z czego: pierwsza w maju, druga we wrześniu /, - rok 2018 - 2.500,00 zł / jedna rata 2.500,00 zł w maju /, - rok 2019 - 25.000,00zł / dziesięć rat po 2.500,00 zł /, - rok 2020 - 50.000,00zł / dziesięć rat po 5.000,00 zł/, - rok 2021 - 100.000,00zł / dziesięć rat po 10.000,00 zł /, - rok 2022 - 22.500,00zł / dziesięć rat po 2.250,00 zł /, - rok 2023 - 25.000,00zł / dziesięć rat po 2.500,00 zł /, - rok 2024 - 10.000,00zł / dziesięć rat po 1.000,00 zł /, - rok 2025 - 10.000,00zł / dziesięć rat po 1.000,00 zł /, - rok 2026 - 50.000,00zł / dziesięć rat po 5.000,00 zł /. - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2017r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS w Bydgoszczy O/Dobrcz Nr rachunku 90 8142 1062 0000 0345 2000 0009. - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3. Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego do naliczenia odsetek w okresach miesięcznych stanowi stawka obliczona jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia odsetek. 4. Na pisemny wniosek Gminy wysokość oraz okresy spłat kredytu może podlegać negocjacjom w całym okresie kredytowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrcz.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach