Przetargi.pl
Otwarcie rachunku bieżącego wraz z linią kredytową odnawialną do wysokości 5.000 000,00 zł

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3419100 , fax. 052 3608206
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  ul. Chodkiewicza 30 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3419100, fax. 052 3608206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Otwarcie rachunku bieżącego wraz z linią kredytową odnawialną do wysokości 5.000 000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest otwarcie rachunku bieżącego wraz z linią kredytową odnawialną do wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). 2. Podczas trwania umowy linii kredytowej spłata przez Zamawiającego całości lub części wykorzystanej wcześniej linii kredytowej powoduje odnowienie wolnego limitu linii kredytowej o spłaconą kwotę, umożliwiając Zamawiającemu wielokrotne korzystanie z limitu do czasu wygaśnięcia zawartej umowy. 3. Otwarcie rachunku bieżącego bez konieczności umieszczenia na tym rachunku środków bieżących 4. Waluta: PLN 5. Okres kredytowania: 1 rok od momentu podpisania umowy z Bankiem 6. Linia kredytowa będzie postawiona do dyspozycji maksymalnie w ciągu 4 dni liczonych od dnia zawarcia umowy o linię kredytową i Wykonawca prowadzić ją będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 7. Wykonawca uruchomi środki linii kredytowej w wysokości i terminach wskazanych przez zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 8. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 9. Spłata linii kredytowej będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bieżący. 10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu uruchomienia linii kredytowej, wykorzystania mniejszej kwoty linii kredytowej, rezygnacji z części linii kredytowej, wcześniejszej spłaty linii kredytowej. 11. Formą zabezpieczenia linii kredytowej jest hipoteka. 12. Linia kredytowa zostanie wykorzystana na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w podstawowej działalności statutowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz na działalność inwestycyjną Uniwersytetu. OPROCENTOWANIE LINII KREDYTOWEJ I WARUNKI JEJ SPŁATY 1. Linia kredytowa oprocentowana będzie w oparciu o WIBOR 1 M + marża (stała - niezmienna w okresie obowiązywania umowy). 2. Nie dopuszcza się naliczania kosztów utrzymania konta bieżącego. 3. Nie dopuszcza się naliczania kosztów przygotowania linii kredytowej. 4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji dotyczących realizacji całego zakresu zamówienia. 5. Odsetki będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca od kwoty aktualnego zadłużenia. 6. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni. 7. Spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 8. Dla obliczenia wysokości odsetek na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć obowiązującą stawkę WIBOR 1M na dzień 06.06.2016 oraz założenie, że spłata linii kredytowej nastąpi w całości ostatniego dnia obowiązującej umowy o uruchomienie linii kredytowej, a uruchomienie w pełnej wysokości maksymalnie w ciągu 4 dni liczonych od dnia zawarcia umowy o linię kredytową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia linii kredytowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ukw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach