Przetargi.pl
Kredyt długoterminowy dla Gminy Sicienko w 2016r na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Sicienko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-014 Sicienko, ul. Mrotecka 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755 , fax. 052 5870407
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sicienko
  ul. Mrotecka 9 9
  86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, fax. 052 5870407
  REGON: 00054702300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt długoterminowy dla Gminy Sicienko w 2016r na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Sicienko w 2016r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w wysokości 2 074 541,61 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 61/100). Kredyt w kwocie 1 353 344,49 zł postawiony do dyspozycji Zamawiającego od następnego dnia po podpisaniu umowy (dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć uruchomienie od dnia 14.09.2016) i przeznaczony będzie na refundację spłaconych w okresie od stycznia do sierpnia 2016r rat kredytów i pożyczek ze środków własnych niemających pokrycia w przychodach. Pozostała kwota w wysokości 721 197,12 zł przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i uruchamiana będzie po złożeniu dyspozycji przez Zamawiającego w terminach: do 23.09.2016r w wysokości 202 499,03 zł do 21.10.2016r w wysokości 169 624,03 zł do 25.11 2016r w wysokości 146 499,03 zł do 21.12.2016r w wysokości 202 575,03zł 2. Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu od 31.01.2017r. i zakończyć 31.12.2020r. tj. 47 równych rat miesięcznych po 43 219,00 zł i jedna (pierwsza) rata wyrównująca do wysokości udzielonego kredytu tj. 43 248,61. Karencja w spłacie odsetek od uruchomienia kredytu do 30.01.2017r 3. Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu wraz z odsetkami banku w okresach miesięcznych poczynając od miesiąca stycznia 2017r ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty. 4. Kredyt zaciągany jest na refundację spłaconych przez Gminę w okresie od stycznia do sierpnia 2016 rat kredytów i pożyczek oraz na spłatę we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2016r zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie przewiduje żadnego potwierdzania wydatkowania środków. 5. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty) powiększone o stałą marżę Banku 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował. 7. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie: 7.1. prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych, w wartościach zapisanych w ofercie - płatna w dniu zawarcia umowy, 7.2. odsetki od wykorzystanego ( zgodnie z § 4 SIWZ) kredytu naliczone miesięcznie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M (obowiązującą na 30.06.2016r). 8. Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem; 9. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Sicienko wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 10 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe- które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ : 10.1. sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za rok 2014, 2015 oraz II kwartał 2016 roku 10.2. sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych (zbiorczo) za rok 2014, 2015 i II kwartał 2016 roku, 10.3. sprawozdanie Rb-28 S- z wykonania wydatków budżetowych (zbiorczo) za rok 2014, 2015 i II kwartał 2016roku, 10.4. sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za rok 2014, 2015 i II kwartał 2016roku, 10.5. sprawozdanie Rb -N o należnościach za rok 2014, 2015 i II kwartał 2016roku, 10.6. sprawozdania RbPDP za rok 2014 i 2015, 10.7. opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sicienko - za rok 2014, 2015. 10.8. opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sicienko na rok 2016, 10.9. opinia RIO o planowanej kwocie długu Gminy Sicienko na 2016r, 10.10. opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko, 10.11. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne 10.12. informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2016r. 10.13. zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 02 lipca 2016r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.14. nadmieniamy ponadto, że uchwała budżetowa na 2016 rok wraz ze zmianami zawierająca upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu objętego niniejszym zamówieniem oraz określająca wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a także sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 i 2015 rok zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Sicienko www.bip.sicienko.pl w zakładce Budżet, natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na lata 2016-2020 wraz ze zmianami, zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Sicienko www.bip.sicienko.pl w zakładce Uchwały 11. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć: 11.11. opinię RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Sicienko na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 11.12. aktualne zaświadczenia z ZUS i US 11.13. zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON 11.14. dokumenty wyboru Wójta i powołania Skarbnika 12.Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawo Bankowe jako załącznika do umowy kredytowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sicienko.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach