Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 6 391 119,37 PLN na okres 6 lat i 1 miesiąc (73 m-ce) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4512034
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
  ul. Mickiewicza 23 23
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4512034
  REGON: 87155241700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 6 391 119,37 PLN na okres 6 lat i 1 miesiąc (73 m-ce) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze bankowej kredytu w wysokości 6 391 119,37 PLN na okres 6 lat i 1 miesiąc (73 m-ce) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu. Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres prac do wykonania: Budynek nr 9: Budynek mieszkalny 27 - rodzinny o pow. użytkowej 1 371,84 m2, 4-kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym oraz z jedną kondygnacją podziemną, w której zlokalizowano garaż 15-stanowiskowy oraz komórki lokatorskie dla każdego lokalu mieszkalnego, każde mieszkanie posiada niezależny balkon dostępny z pokoju dziennego, w kondygnacji parteru taras, który zastępuje balkon. Budynek nr 10: Budynek mieszkalny 25 - rodzinny o pow. użytkowej 1 432,39 m2, 4-kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym oraz jedną kondygnacją podziemną, w której zlokalizowano garaż 8-stanowiskowy oraz komórki lokatorskie dla każdego lokalu mieszkalnego, każde mieszkanie posiada niezależny balkon dostępny z pokoju dziennego, w kondygnacji parteru taras, który zastępuje balkon. Ponadto wykonane zostaną elementy zewnętrzne takie jak: zjazdy do garaży z odwodnieniem liniowym, opaska przy budynkach z kostki brukowej, droga wewnętrzna i miejsca postojowe z kostki brukowej, zieleń osiedlowa, plac zabaw, altana śmietnikowa, oświetlenie terenu oraz przyłącza sanitarne i elektryczne. Koszt inwestycji wynosi: 7 101 243,74 brutto. Po zakończeniu inwestycji mieszkania w budynku nr 9 zostaną przeznaczone do sprzedaży, a mieszkania w budynku nr 10 zostaną przeznaczone na wynajem i powiększą mieszkaniowy zasób gminy. Zakończenie robót: do dnia 30.04.2017 roku. Rodzaj kredytu: Inwestycyjny Kwota kredytu: 6 391 119,37 PLN Przewidywana data uruchomienia kredytu: 01.08.2016 r. Okres kredytowania: 6 lat i 1 m-c/73 m-ce Okres karencji: Karencja w spłacie kredytu 12 m-cy, tj. od 01.08.2016 do 31.07.2017 Udział własny: 10% wartości inwestycji tj. 710 124,37 zł Uruchomienie kredytu: Kredyt będzie uruchamiany w transzach (tabela - z planowanymi terminami wypłat - harmonogram wypłat poniżej. Uruchomienie każdej następnej transzy będzie uzależnione od postępu robót i wysokości ponoszonych kosztów przy realizacji inwestycji, na którą kredyt jest przeznaczony. Uruchamianie kredytu będzie następowało na wniosek Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych przed żądanym terminem uruchomienia części kredytu, na r-k bankowy wskazany przez Zamawiającego. Do wniosku o uruchomienie transzy kredytu dołączony zostanie protokół odbioru robót i kopia faktury wystawiona przez wykonawcę prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia kredytu w innej dacie oraz na podstawie wniosku uwzględniającego zapłacone już faktury przez Zamawiającego (refinansowanie poniesionych nakładów). Tabele z planowanymi terminami wypłat - harmonogram wypłat. Transza Kwota transzy Data uruchomienia transzy I 1 065 186,56 01.08.2016r. II 1 775 310,94 29.10.2016r. III 1 420 248,75 29.01.2017r. IV 1 065 186,56 29.04.2017r. V 1 065 186,56 29.05.2017r. SUMA 6 391 119,37 Spłata kapitału: Do dnia 31 sierpnia 2017r. spłata kwoty 2 500 000,00 zł przy założeniu zakończenia prac zgodnie z umową tj. 30.04.2017r. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac, termin spłaty kwoty 2 500 000,00 zł zostanie przesunięty o okres przesunięcia odbioru prac. Od września 2017 roku spłata w ratach miesięcznych w równej wysokości, płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, przy czym termin rozpoczęcia spłat ustala się na ostatni dzień roboczy września 2017 roku. Spłata odsetek: Miesięcznie, malejące, naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu, płatne ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, przy czym termin rozpoczęcia spłat ustala się na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Źródła spłaty kredytu: Źródłem spłaty kredytu będą środki obrotowe Spółki czyli wpływy z tytułu posiadania w zasobach Spółki lokali własnych, zleconych i wspólnotowych, obejmujące wpływy z działalności podstawowej jak i działalności operacyjnej - sprzedaż nieruchomości. Opisane środki obrotowe będą obejmowały także wpływy z najmu i sprzedaży mieszkań w budynkach będących przedmiotem niniejszego finansowania. Wcześniejsza spłata kredytu lub niewykorzystanie kredytu: Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu w dogodnych dla Zamawiającego terminach, bez uprzedniego zawiadomienia banku. W takiej sytuacji odsetki będą naliczane wyłącznie do dnia dokonania spłaty kredytu. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty lub niewykorzystania części lub całości kredytu. Oprocentowanie kredytu: Zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR 3M (na dzień 06.06.2016 wynosi 1,6800) powiększoną o stałą w całym okresie kredytowania marżę banku. Prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie prowizji przygotowawczej w wysokości nie przekraczającej 0,20 % uruchamianej kwoty (transzy) kredytu. Prowizja będzie płatna w terminach uruchomienia transz kredytu. Inne koszty kredytu: Oprocentowanie kredytu i prowizja przygotowawcza będą jedynymi kosztami kredytu obciążającymi Zamawiającego w przypadku terminowej obsługi kredytu. Zabezpieczenie kredytu: Hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na nieruchomościach: - ul. Milczewskiego Bruna 1; Grudziądz - ul. Lotnicza 13 i 13A; Grudziądz - ul. Toruńska 12; Grudziądz - ul. Focha 24; Grudziądz - ul. Curie - Skłodowska 5-7; Grudziądz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia transzy kredytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach