Przetargi.pl
Udzielenie i obsługę długoterminowych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lniano w 2016 roku.

Gmina Lniano ogłasza przetarg

 • Adres: 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3323002 , fax. 052 3323002
 • Data zamieszczenia: 2016-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lniano
  ul. Wyzwolenia 7 7
  86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3323002, fax. 052 3323002
  REGON: 09235102100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługę długoterminowych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lniano w 2016 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Lniano kredytów długoterminowych na sfinansowanie częściowego deficytu budżetu, w kwocie: 617 000 (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy złotych), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie, 312 000 (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych ), z przeznaczeniem na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo - Dąbrowa w miejscowości Ostrowite - Etap 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia kredytów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach