Przetargi.pl
Remont drogi gminnej w miejscowości Płąchawy.

Gmina Płużnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-214 Płużnica,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6887210 , fax. 056 6887391
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płużnica
  87-214 Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6887210, fax. 056 6887391
  REGON: 00053710200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej w miejscowości Płąchawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Płąchawy na działce nr 37, na odcinku o długości 0,600 km o nawierzchni tłuczniowej. Zakres robót obejmuje: - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - warstwa odcinająca - po zagęszczeniu 6 cm, - nawierzchnia tłuczniowa, warstwa po zagęszczeniu 15 cm, - ścinanie i plantowanie poboczy, - nawierzchnia na zjazdach z kruszywa łamanego, Wykonawca na własny koszt odtworzy uzbrojenie terenu w przypadku jego naruszenia. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskania opinii Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie i Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie oraz uzyskać zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Powiatowego. Po wykonaniu remontu wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę); 2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę); 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony oddzielnie przez każdego wykonawcę); 4) polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł, (w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę), 5) Oświadczenia, które należy załączyć do oferty: -oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, -oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenia, należy złożyć wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę). 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: -o których mowa w pkt 1 ppkt 1, 2 i 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1 ppkt 1- 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pluznica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach