Przetargi.pl
Modernizacja chodników na estakadzie w ciągu ul. Wroniej we Włocławku w ramach zadania pn.: Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 4144000 , fax. 54 4144257
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13 11/13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 4144000, fax. 54 4144257
  REGON: 91086691000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja chodników na estakadzie w ciągu ul. Wroniej we Włocławku w ramach zadania pn.: Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane obejmujące przebudowę nawierzchni chodników na wiaduktach w ciągu ulicy Wroniej we Włocławku, nad torowiskiem kolejowym PKP linii Kutno-Piła w km 53+885. Projektowany zakres remontu: 1) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej chodników na wiadukcie grubości 4,0 cm, 2) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na opaskach o grubości 4,0 cm, 3) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej chodników na dojściach na długości 5,5; 12,20; 11,70; 6,00 m, 4) Rozbiórka blach przykrywających dylatacje, wyprostowanie ich i oczyszczenie z korozji, ponowne zabezpieczenie przed korozją, 5) Wymiana śrub mocujących blachy dylatacyjne, 6) Rozbiórka barier i barieroporęczy od strony chodników i pasów rozdziału z pozostawieniem kotew w betonie konstrukcji, 7) Rozbiórka balustrad zewnętrznych z płaskowników wzdłuż chodników o długości 295 mb po stronie północnej i 223 mb po stronie południowej, 8) Rozbiórka istniejących skorodowanych 4 x 19 ekranów przeciwporażeniowych nad torowiskiem kolejowym i ich utylizacja, 9) Wykonanie i montaż 4 x 19 szt. nowych ekranów przeciwporażeniowych, 10) Wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montaż 295 mb i 223 mb nowych balustrad wysokości 1,3 m, 11) Rozbiórka pokryw studzienek rewizyjnych i zastąpienie nowymi o większej wytrzymałości. Łączna ilość pokryw do wykonania wynosi 24 szt. nowych pokryw z zamknięciami dla wymiany tych najbar-dziej zdeformowanych, 12) Wykonanie reprofilacji betonu konstrukcji chodników grubości ok.3,5 cm przy użyciu zapraw PCC wzmocnionych siatkami z prętów zbrojeniowych, 13) Wykonanie reprofilacji betonu konstrukcji opasek od strony pasa rozdziału, 14) Montaż nowych barier ochronnych wzdłuż chodników i barieroporęczy na opaskach: a) wzdłuż pasa rozdziału typu SP-06/M/1 i SP-06/M/2 o parametrach H1/W4/A, b) wzdłuż pasa rozdziału z pochwytem rurowym, 15) Wykonanie nawierzchnioizolacji układanej w 3 warstwach na bazie żywic całkowitej grubości 5 mm na chodnikach i opaskach wiaduktu, 16) Rozbiórka barierek rurowych na dojeździe do wiaduktu, 17) Wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej na dojściach do wiaduktu (połączenie istniejącej nawierzchni z kostki z dylatacją przyczółkową), 18) Uprzątnięcie placu budowy wymagające protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 10.000,00 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach