Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Nasielsk kredytu długoterminowego w wysokości 2.394.191,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Gmina Nasielsk ogłasza przetarg

 • Adres: 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6933000 , fax. 023 6912470
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nasielsk
  ul. Elektronowa 3 3
  05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6933000, fax. 023 6912470
  REGON: 00052849790913
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um@nasielsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Nasielsk kredytu długoterminowego w wysokości 2.394.191,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Nasielsk kredytu długoterminowego w wysokości 2.394.191,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na następujące wydatki inwestycyjne: 1) Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach - 577.791,- zł, 2) Budowa kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej w Nasielsku ul. Kościuszki - 151.400,- zł, 3) Budowa małych sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk - 365.000,- zł, 4) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja obiektów Gminy Nasielsk - 1.300.000,- zł. 2. Z uwagi na ewentualność nie wykonania inwestycji w planowanym zakresie kwota kredytu może ulec zmniejszeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um@nasielsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach