Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, e) Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, f) Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: a) Ubezpieczenia komunikacyjne.

Powiat Nidzicki ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6253279 , fax. 089 6253279
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nidzicki
  ul. Traugutta 23 23
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6253279, fax. 089 6253279
  REGON: 51074250500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatnidzicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, e) Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, f) Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: a) Ubezpieczenia komunikacyjne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, e) ubezpieczenia szyb od stłuczenia, f) ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica 984-00-88-817, 510750380, 2. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica 984-00-88-846, 510750500, 3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy, ul. Olsztyńska 28 13-100 Nidzica 984-01-61-589, 510742505, 4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica 745-10-75-498, 510928701, 5. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących Jagarzewie, Jagarzewo 54, 13-113 Janowo 745-11-03-013, 519460889, 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących , ul. Jagiełły 3, 13-100 Nidzica 745-11-73-597, 000193720, 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Jagiełły 1, 13-100 Nidzica, 984-00-13-682, 511343316, 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica 984-01-25-234, 510893871, 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica 984-00-95-639, 510854730, 10. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul .Traugutta 13, 13-100 Nidzica 984-01-25-228, 000707426, 11. Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Wyborska 10, 13-100 Nidzica 984-01-50-284, 519565766. Część II Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) ubezpieczenie autocasco, c) ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, d) ubezpieczenia assistance, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica 984-00-88-817, 510750380, 2. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica 984-00-88-846, 510750500, 3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy, ul. Olsztyńska 28 13-100 Nidzica 984-01-61-589, 510742505, 4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica 745-10-75-498, 510928701, 5. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, Jagarzewo 54, 13-113 Janowo 745-11-03-013, 519460889, 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ,ul. Jagiełły 3, 13-100 Nidzica 745-11-73-597, 000193720, 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Jagiełły 1, 13-100 Nidzica, 984-00-13-682, 511343316, 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica 984-01-25-234, 510893871, 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica 984-00-95-639, 510854730, 10. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica 984-01-25-228, 000707426, 11. Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Wyborska 10, 13-100 Nidzica 984-01-50-284, 519565766. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3. Program Ubezpieczenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach