Przetargi.pl
Opracowanie zamiennej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy kotłowni centralnej w budynku nr 24 i kotłowni w budynku basenu z dostosowaniem technologii umożliwiającej wykorzystanie oleju opałowego lub gazu dla potrzeb WOSZK Mrągowo - postępowanie nr 22/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5421600 , fax. 89 5421689
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5421600, fax. 89 5421689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie zamiennej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy kotłowni centralnej w budynku nr 24 i kotłowni w budynku basenu z dostosowaniem technologii umożliwiającej wykorzystanie oleju opałowego lub gazu dla potrzeb WOSZK Mrągowo - postępowanie nr 22/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zamiennej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy kotłowni centralnej w budynku nr 24 i kotłowni w budynku basenu z dostosowaniem technologii umożliwiającej wykorzystanie oleju opałowego lub gazu dla potrzeb WOSZK Mrągowo. W ramach usługi należy wykonać zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym dla kotłowni centralnej w budynku nr 24 oraz zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym dla kotłowni w budynku basenu. Dokumentacja techniczna musi zawierać : aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu dla potrzeb projektowych; projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami; specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; inwentaryzację stanu istniejącego z wykorzystaniem do celów projektowych; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego; bilanse zapotrzebowania na media; wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; wytyczne do opracowania instrukcji obsługi projektowanych kotłowni. Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy musi zawierać opracowania przeprojektowania technologii kotłowni centralnej w budynku nr 24; przeprojektowania technologii kotłowni w budynku basenu; budowy zbiorników na olej opałowy; dostosowanie pomieszczeń kotłowni w związku ze zmienną technologii; dostosowanie instalacji elektrycznych, sygnalizacji i sterowania w kotłowni. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1 400,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie Zamawiającego - pok. 24 w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach