Przetargi.pl
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku garażowego na 8 stanowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie - postępowanie nr 97/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 321600 , fax. 261 321689
 • Data zamieszczenia: 2016-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 321600, fax. 261 321689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku garażowego na 8 stanowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie - postępowanie nr 97/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku garażowego na 8 stanowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. W ramach usługi należy wykonać program inwestycji i dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu; projekt zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji (w razie potrzeb); wytyczne do opracowania: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku; wytyczne do opracowania instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia, na które jest wymagana instrukcja obsługi; wytyczne do opracowania instrukcji użytkowania obiektu; specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; inwentaryzację stanu istniejącego terenu, przyłączy i sieci w obrębie realizowanego zadania; bilanse zapotrzebowania na media; charakterystykę energetyczną obiektu; dokumentację geologiczną; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; należy pozyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ewentualnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego i decyzję stosownego urzędu na wycinkę drzew. Projekt budowlany powinien zawierać opracowania: projekt budowlano-wykonawczy - architektoniczny; projekt budowlano-wykonawczy - konstrukcyjny (posadowienia obiektu z uwzględnieniem warunków badań geologicznych, budowy konstrukcji budynku, posadzek i nawierzchni utwardzanych); projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej (przyłącza kanalizacji deszczowej wg pozyskanych warunków, przyłącza wodociągowego dla celów ppoż. wg pozyskanych warunków, przyłącza cieplnego wg pozyskanych warunków, instalacji c.o. w projektowanym budynku, sieci wodociągowej z hydrantami wg potrzeb wynikających z przepisów); projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej (przyłącze kablowe z istniejącej stacji trafo, przebudowy rozdzielni n/n w istniejącej stacji trafo, złącza kablowego + GWP p.poż., głównej tablicy rozdzielczej + wlz zasilający, instalacji oświetlenia podstawowego, instalacji oświetlenia zewnętrznego, przebudowy istniejącego oświetlenia zewnętrznego, instalacji gniazd wtykowych ogólnych, instalacji gniazd 24V, instalacji przepięciowej, instalacji odgromowej i uziemiającej); przedmiary; kosztorys inwestorski szczegółowy; ZKZ wg wzoru określonego przez Zamawiającego. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, 6 do SIWZ. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty 22 WOG Olsztyn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie Zamawiającego - pok. 24 w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach