Przetargi.pl
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy dróg wewnętrznych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garnizonie Orzysz dla potrzeb 24 WOG Giżycko - postępowanie nr 88/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 321600 , fax. 261 321689
 • Data zamieszczenia: 2016-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 321600, fax. 261 321689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy dróg wewnętrznych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garnizonie Orzysz dla potrzeb 24 WOG Giżycko - postępowanie nr 88/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy dróg wewnętrznych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garnizonie Orzysz dla potrzeb 24 WOG Giżycko. W ramach usługi należy wykonać program inwestycji i dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu; projekt zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji (w razie potrzeb); wytyczne do opracowania instrukcji obsługi dla urządzeń, na które wymagana jest instrukcja; ekspertyzę drożności sieci kanalizacji sanitarnej; operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych z pozyskaniem decyzji na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenia wód opadowych; dokumentację geologicznego podłoża gruntowego z określeniem kategorii geotechnicznej oraz złożoności warstw geologicznych; specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; inwentaryzację stanu istniejącego dróg, przyłączy i sieci; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego; pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ewentualnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego. Projekt budowlany powinien zawierać opracowania: projekt budowlano-wykonawczy - architektoniczny; projekt budowlano-wykonawczy - konstrukcyjny; projekt budowlano-wykonawczy - drogowy (przebudowy istniejących dróg o nawierzchni asfaltowej, budowy nowych dróg o nawierzchni asfaltowej, budowy nowej drogi o nawierzchni betonowej, budowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, budowy placu manewrowego w obrębie budynków magazynowych, organizacji ruchu wraz z oznakowaniem w obrębie zakresu rzeczowego) projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej (przebudowy kanalizacji sanitarnej, budowy nowej kanalizacji sanitarnej, budowy nowej kanalizacji deszczowej, montażu separatorów substancji ropopochodnych z osadnikami, budowy sieci wodociągowej); projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej (zasilenie sygnalizacji przepełnienia separatorów); projekt budowlano-wykonawczy branży teletechnicznej (instalacji sygnalizacji przepełnienia separatorów wraz z przesyłem sygnałów przepełnienia); przedmiary; kosztorys inwestorski szczegółowy; ZKZ wg wzoru określonego przez Zamawiającego. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5 do SIWZ. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty 24 WOG Giżycko - garnizon Orzysz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 210 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 4 900,00 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie Zamawiającego - pok. 24 w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach