Przetargi.pl
Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie

Zarząd Powiatu Olsztyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 10-516 Olsztyn, Plac Bema 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5210500 , fax. 89 5210501
 • Data zamieszczenia: 2016-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Olsztyńskiego
  Plac Bema 5 5
  10-516 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5210500, fax. 89 5210501
  REGON: 51074266900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olsztynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane pn. Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A) Roboty branży elektrycznej i budowlanej w pomieszczeniach 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/48a, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56 na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego: 1) roboty branży elektrycznej (wg projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWIOR, przedmiaru robót - branża elektryczna, zakresu robót elektrycznych): a) demontaż istniejącej instalacji, b) urządzenia elektryczne, c) instalacja gniazd wtyczkowych, oświetleniowa, siłowa, d) montaż opraw oświetleniowych, e) instalacja połączeń wyrównawczych, f) pomiary i próby montażowe, g) zasilanie tablic piętrowych z rozdzielni głównej, 2) roboty branży budowlanej (wg szczegółowego opisu prac budowlanych, przedmiaru robót): a) wymiana wykładziny na podłożu betonowym na panele podłogowe klasy ścieralności AC4 z montażem listew przyściennych i progowych, b) wymiana paneli na panele podłogowe klasy ścieralności AC4 z montażem listew przyściennych i progowych, c) malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi klasy I, d) malowanie drzwi i ościeżnic, B) Roboty branży elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego (na podstawie informacji zawartych poniżej oraz przedmiaru robót - montaż baterii do kompensacji energii biernej): 1) zakup i montaż baterii do kompensacji mocy biernej. Bateria dławików o mocy 4,5 kVar na napięcie znamionowe 400V. Urządzenie musi być wyposażone w następujące zabezpieczenia: a) zabezpieczenie termiczne b) rozłącznik bezpiecznikowy c) stycznik miękkiego załączania d) dodatkowa wentylacja wymuszona Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany zweryfikować parametry urządzenia ze względu na wykonane roboty elektryczne. Montaż urządzenia ma na celu maksymalne wyeliminowanie niepożądanych skutków poboru mocy biernej. Zamontowane urządzenie będzie podlegało serwisowi świadczonemu przez Wykonawcę w okresie gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 9 000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 02.06.2016 r. do godz. 10.00. 2. Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r., poz. 359), przy czym: 1) wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank S.A. Oddział Korporacyjny Olsztyn nr konta 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007. Na przelewie należy umieścić informację Wadium - przetarg na roboty budowlane dla budynku Starostwa. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania na rachunku Zamawiającego, 2) wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty należy złożyć wraz z ofertą w odrębnej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Pl. Bema 5- stanowisko pracy ds. obsługi interesantów (parter) w terminie do dnia 02.06.2016 r. do godz. 10.00. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz z wyjątkiem Wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-olsztynski.pl (zakładka zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach