Przetargi.pl
Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych położonych na terenie gmin: Kętrzyn, Reszel, Srokowo, Barciany i Korsze, woj. warmińsko - mazurskie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5248800 , fax. 89 5248802
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 6 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5248800, fax. 89 5248802
  REGON: 01034470800704
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych położonych na terenie gmin: Kętrzyn, Reszel, Srokowo, Barciany i Korsze, woj. warmińsko - mazurskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych: 1) Łazdoje 22/1, 4/1, 4/2, 14, 16/6, 16/7, 16/8, 18/2, Nakomiady 2a/2, 12a/7, Stara Różanka 20/4, Nowy Mikielnik 1/5, Nowa Wieś Kętrzyńska 23/1, Parcz 4/2, 13/1, Pożarki 17/1, Smokowo 6/11, 9/4, 9/8, 9/10, 10/4, Stachowizna 6/4, Wopławki 19/2, 31/2, 33/1, 52/12, Czerniki 3/4, Kaskajmy 2/5, Kotkowo 1/1, 5/2, 5/5, 9/2, lokale są położone na terenie gminy Kętrzyn, 2) Wólka Pilecka 1/1, 1/2, Klewno 48, lokale są położone na terenie gm. Reszel, 3) Chojnica 2/1, 6/1, 6/2, 6/4, 4/2, Kałki 2/3, 3/3, Szczeciniak 9/4, 7/2, Solanka 12/1, lokale są położone na terenie gminy Srokowo, 4) Bobrowo 13/3, Michałkowo 1/2, Kolwiny 8/2, Błędowo 2/1, 3/6, Kotki 3/3, Rutka 3/4, Kiemławki Wielkie 4/9, Frączkowo 13/4, lokale są położone na terenie gminy Barciany, 5) Garbno 16/3, Sątoczno 6/1, Płutniki 6/6, 9/3, Suśnik 22/1, 18/1, Długi Lasek 1, Łankiejmy 31/5, Bluskajmy Wielkie 4a/2, Glitajny 7/3a, Dłużec Mały 2/1, Kowalewo Duże 1/3, Głowbity 10/4, lokale są położone na terenie gminy Korsze, woj. warmińsko - mazurskie. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się następujące roboty do wykonania: 1) Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu 63A - ilość biegunów 2 + 0, 2) Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy), 3) Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2, 4) Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2, 5) Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego, 6) Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A, 7) Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych, 8) Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle, 9) Mechaniczne przebijanie otworów ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ? ceg. - śr. rury do 25 mm, 10) Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle, 11) Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły, 12) Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu do 2.5 mm2, 13) Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60 mm, 14) Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) obudowa pod zab. typu S, 15) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu - 12/Al. - 20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapewnienia bruzd na podłożu nie - betonowym, 16) Montaż wyłączników samoczynnych nadprądowych, 17) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 - biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem, 18) Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem rodzaju wyłącznika, 19) Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem; rodzaju gniazd wtyczkowych hermetycznych, 20) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych, 21) Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi, 22) Sprawdzenie stanu izolacji induktorem, 23) Pierwszy pomiar skuteczności zerowania, 24) Następny pomiar skuteczności zerowania. 3. Dodatkowo przedmiot zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiący załącznik Nr 6 do specyfikacji. 4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz załączona specyfikacja techniczna - załącznik Nr 7 do specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium. 2. Wysokość wadium ustala się w kwocie 9 000 PLN. słownie: dziewięć tysięcy PLN. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BGK O/Olsztyn Nr 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002, z dopiskiem wadium na wymianę instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych - znak: OL.SO.0160.3.2012, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach