Przetargi.pl
Przebudowa budynku warsztatowo- biurowego w obwodzie Drogowym w Dobrym Mieście- roboty branży elektrycznej

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2015-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku warsztatowo- biurowego w obwodzie Drogowym w Dobrym Mieście- roboty branży elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży elektrycznej związane z realizacją zadania pn.: Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego w Obwodzie Drogowym w Dobrym Mieście. 1.1Roboty realizowane będą na podstawie Pozwolenia na budowę - Decyzja Db/23/2015 wydanego przez Wydział Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie z dnia 30 lipca 2015r. 1.2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego instalacji elektrycznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót (pomocniczo), ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. UWAGA - załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter wyłącznie poglądowy oraz pomocniczy i ma ułatwić przygotowanie oferty. 1.3.Zakres robót obejmuje: - instalację gniazd 230V i oświetlenia - instalację zasilania urządzeń, - instalację przeciwporażeniową, - instalację przeciwprzepięciową; - Instalacje przeciwpożarowe. 1.4Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty: -w dokumentacji projektowej branży elektrycznej- (Załącznik Nr 10 do SIWZ), -w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - (Załącznik Nr 11 do SIWZ) -projekcie umowy (Załącznik 8 do SIWZ) -przedmiarze robót branży elektrycznej (pomocniczo) - ( Załącznik nr 12 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES GWARANCJI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach