Przetargi.pl
wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie.

Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10/22
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6428725 , fax. 89 6421087
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie
  ul. Kolejowa 10/22 10/22
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6428725, fax. 89 6421087
  REGON: 28058215000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mabk.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie. Są to nieruchomości znajdujące się na terenie miasta Ostródy. Wykonywanie robót elektrycznych zlecane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego. Będą to budynki gminne - zarządzamy 77 nieruchomościami. Roboty elektryczne obejmują: -prace konserwacyjno-eksploatacyjne, usuwanie zagrożeń, awarii, drobnych napraw - wykonywane na telefoniczne zgłoszenia administratorów lub inspektora nadzoru. Potwierdzane przez osobę u której prace te były wykonywane lub administratora, rozliczane na podstawie kart pracy, -roboty remontowe: naprawy główne, remonty bieżące, remonty główne, modernizacje, wymiana instalacji elektrycznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana wewnętrznej linii zasilania - wykonywane na podstawie pisemnych zleceń uzgodnionych z zamawiającym. Rozliczane kosztorysem powykonawczym lub przedwykonawczym zatwierdzonym przez zamawiającego do realizacji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót elektrycznych - załącznik nr 4 do SIWZ . Po wykonaniu robót wykonawca uporządkuje teren objęty zamówieniem doprowadzając do stanu pierwotnego oraz dokona odbiorów. Zakres robót należy wykonywać zgodnie ze zleceniami wystawionymi przez Zamawiającego, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystywane do zamówienia materiały i urządzenia winny zachowywać standard techniczny, technologiczny i jakościowy. Powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t.j. z późn. zm.), spełniać funkcję jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi materiałami i urządzeniami tak, aby zespół materiałów i urządzeń dawał zamierzony efekt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: a) Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące zł. b) Wykonawca wnosi wadium:- w pieniądzu, przelewem na konto: Bank Millennium O/Ostróda Nr konta 93116022020000000176365985 do 28.12.2015r.do godz. 10.oo winno być na koncie zamawiającego - w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Pzp) należy złożyć u specjalisty ds. zamówień publicznych - Anny Andrzejewskiej (pokój nr 22). W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: koszty zakupu do materiałów M
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mabk.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach