Przetargi.pl
DOZOROWANIE OBIEKTÓW I MIENIA NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH PRZY UL. POPRZECZNEJ 9B I UL. WADĄSKIEJ 11 W OLSZTYNIE

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-281 Olsztyn, ul. Poprzeczna 9B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 526-97-02 , fax. 0-89 535-80-68
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie
  ul. Poprzeczna 9B 9B
  10-281 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 526-97-02, fax. 0-89 535-80-68
  REGON: 51032220000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olsztyn.eu lub www.zck.olsztyn.pl/aktualności/zamówienia-publiczne.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOZOROWANIE OBIEKTÓW I MIENIA NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH PRZY UL. POPRZECZNEJ 9B I UL. WADĄSKIEJ 11 W OLSZTYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dozorowanie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej 9B i przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie w obsadzie jednoosobowej: 1) dozorowanie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej 9B i przy ul. Wadąskiej 11 w systemie pracy 24 godziny/dobę we wszystkie dni w roku, 2) monitorowanie obiektów przy ul. Poprzecznej 9B, 3) utrzymanie czystości i porządku w rejonie pełnienia dozoru, 4) wykonanie zadań zostało określone w podstawowych obowiązkach i zasad pracy dozorcy na poszczególnych obiektach wg załączników nr 2, 3, 4, 5, 6. 5) wykonywanie dodatkowych płatnych patroli pieszych dwuosobowych wg potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983411408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 9.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na zgłaszanie zdarzenia wymagającego interwencji patrolu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zck.olsztyn.pl/aktualności/zamówienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach