Przetargi.pl
Feromony agregacyjne w formie ampułki

Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Adres: 10-307 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5327304 , fax. 089 5268817
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych
  ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53 51/53
  10-307 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5327304, fax. 089 5268817
  REGON: 51100169100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka skarbu państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Feromony agregacyjne w formie ampułki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Feromony wabiące kornika drukarza do pułapek w celu prognozowania jego występowania i monitoringu liczebności populacji w drzewostanach świerkowych i mieszanych udziałem świerka w ilości 15.000sztuk Część II Feromony wabiące rytownika pospolitego do pułapek w celu prognozowania jego występowania i monitoringu liczebności populacji w drzewostanach świerkowych i mieszanych z udziałem świerka w ilości 5.000sztuk. Ampułki z części 1 i 2 muszą zapewnić: Stałe wydzielanie feromonu niezalenie od warunków pogodowych Możliwość kontroli napełnienia ampułki Okres wabienia minimum 12 tygodni Możliwość stosowania z różnymi pułapkami Okres przydatności do stosowania minimum 15 miesięcy od daty dostawy Dostawa do nadleśnictw na terenie kraju na koszt wykonawcy Środek powinien znajdować się w wykazie IBL środków zalecanych do stosowania w leśnictwie w 2015r oraz w okresie obowiązywania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 242100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach