Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.

Urząd Gminy Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7512474 w. 17 , fax. 089 7512746
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kętrzyn
  ul. Kościuszki 2 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7512474 w. 17, fax. 089 7512746
  REGON: 00053553400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaketrzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kętrzyn, zgodnie z wymogami przepisów prawa, w szczególności w sposób zapewniający : - osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; - ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. 2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w zakresie przeładunku odpadów, ich transportu, dostarczania uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 3. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do : 1) odbioru wszystkich zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn, łącznie z zabudową kolonijną, zgodnie z wymaganą częstotliwością i zgodnie z harmonogramem; 2) niedopuszczaniu do wysypywania odpadów podczas załadunku i transportu oraz ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych ; 3) utrzymania właściwego stanu sanitarnego i technicznego pojazdów, urządzeń i pojemników; pojazdy muszą być zabezpieczone przed wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku, transportu, przeładunku; pojazdy, urządzenia i pojemniki muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego; 4) przekazywania Zamawiającemu za każdy okres rozliczeniowy (miesiąc) pisemnej informacji określającej łączną masę zebranych odpadów zmieszanych, łącznie z pozostałościami z segregacji, oraz masę i rodzaj odpadów zebranych selektywnie; 5) prowadzenia ewidencji odpadów, sprawozdawczości, w tym przekazywania Zamawiającemu sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami przepisów prawa; podstawą do sporządzenia sprawozdań jest prowadzona przez wykonawcę ewidencja odpadów i karty przekazania odpadów; 6) monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane oraz sporządza na tą okoliczność informację (np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną) w celu wydania przez Zamawiającego decyzji administracyjnej o zmianie wysokości opłaty; 7) przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla regionu, zgodnie z aktualnym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 8) zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości, o których mowa w art. 17 oraz 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn.zm.) ; 9) osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, określonych przepisami prawa; 10) osiągnięcia, określonych przepisami prawa, poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,; 4. Odbiór odpadów. 4.1 Obowiązywać będzie system mieszany odbioru odpadów komunalnych, tj. workowo - pojemnikowy, zgodnie z zapisami SIWZ. Estetyczne i w dobrym stanie worki i pojemniki dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca zamówienia, gwarantując im stały dostęp do pojemników i worków. Worki i pojemniki powinny być oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie na odpady określonego rodzaju. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy, worki zostaną przekazane nieodpłatnie wytwórcom odpadów. Wytrzymałość worków musi być odpowiednia dla niedopuszczenia do pękania worków podczas ich przenoszenia w stanie całkowitego napełnienia. Wykonawca jest zobowiązany również do odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem. Wykonawca będzie odbierał odpady tego samego dnia tygodnia z danej nieruchomości lub zbiorczego punktu odbioru odpadów, chyba, że dzień odbioru będzie przypadał na dzień wolny od pracy, wówczas następnego dnia. Wykonawca nie może odbierać odpadów w dni ustawowo wolne od pracy. 4.2 Miejsce odbioru odpadów przez Wykonawcę: a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, poza zbiorczymi punktami odbioru odpadów (gniazdami) - nieruchomość wytwórcy odpadu; Wykonawca wyposaż każdą nieruchomość w : - pojemniki na odpady zmieszane w przypadku braku selektywnej zbiórki; - worki do zbiórki selektywnej i pojemniki na pozostałości ze zbiórki selektywnej w przypadku zbiórki selektywnej; b) zabudowa wielorodzinna oraz jednorodzinna i zagrodowa, w obrębie zbiorczych punktów odbioru odpadów - zbiorcze punkty odbioru odpadów (gniazda), wyposażone przez Wykonawcę w pojemniki na odpady zmieszane/pozostałości z segregacji i zbierane selektywnie, Z zastrzeżeniem pkt 4.6, 5.3 i 6 liczbę osób objętych odbiorem odpadów oraz liczbę zbiorczych punktów odbioru odpadów określa załącznik Nr 1 do SIWZ. 4.3 Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki wytwórcom odpadów dostarczy Wykonawca zamówienia. Wielkość pojemników : od 110 litrów do 1100 litrów oraz od 7 m3 do 16 m3. Wielkość i ilość pojemników musi być dostosowana do ilości odpadów powstających na nieruchomości. Częstotliwość załadunku i odbioru odpadów : - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa - jeden raz na 2 tygodnie, - zabudowa wielorodzinna - jeden raz na tydzień . 4.4 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, poza zbiorczymi punktami odbioru odpadów, oraz pojemnikowym w zbiorczych punktach odbioru odpadów. Wykonawca nie może mieszać ze sobą odpadów zebranych selektywnie oraz mieszać ich z innymi odpadami. Worki i pojemniki dostarczy wytwórcom odpadów Wykonawca zamówienia. Wielkość pojemników : od 110 litrów do 1100 litrów oraz od 1,5 m3 do 3,2 m3. Wielkość worków : co najmniej 60 litrów. Wielkość i ilość pojemników i worków musi być dostosowana do ilości odpadów powstających na nieruchomości. Częstotliwość załadunku i odbioru odpadów : - szkło : jeden raz w miesiącu ( ze zbiorczych punktów odbioru odpadów,), - odpady zielone i biodegradowalne : jeden raz na 2 tygodnie w okresie do 30 kwietnia, jeden raz na tydzień w pozostałym okresie; - pozostałe odpady zbierane selektywnie - jeden raz na 2 tygodnie, - pozostałości ze zbiórki selektywnej i odpady zmieszane- jak odpady zmieszane (pkt 4.3). 4.4.1 Rodzaje pojemników, w jakie wykonawca wyposaży zbiorcze punkty odbioru odpadów : - żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, - niebieski - do gromadzenia odpadów z papieru i tektury, - brązowy - do gromadzenia odpadów zielonych i biodegradowalnych, - zielony - do szkła kolorowe, - biały - do szkła bezbarwnego , - pojemnik na pozostałości ze zbiórki selektywnej i odpady zmieszane. 4.4.2 Rodzaje worków, jakie Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości : - żółty - do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, - niebieski - do gromadzenia odpadów z papieru i tektury, - brązowy - do gromadzenia odpadów zielonych i biodegradowalnych, 4.4.3 Odbiór przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogaba-rytowych, zużytych opon, odpadów zielonych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne realizowany będzie przez Wykonawcę poprzez odbieranie tych odpadów od właścicieli nieruchomości i złożonych w zbiorczych punktach odbioru odpadów- zbiórka objazdowa w ustalonych z Zamawiającym terminach. Częstotliwość załadunku i odbioru odpadów- zgodnie z ofertą Wykonawcy lecz nie rzadziej niż 1 raz w okresie realizacji zamówienia. 4.5 Na wniosek zamawiającego Wykonawca wyposaży, wskazane nieruchomości lub zbiorcze punkty odbioru odpadów, w metalowe pojemniki na popiół. Wielkość pojemników : od 110 litrów do 1100 litrów. Wielkość pojemników dla konkretnych nieruchomości lub zbiorczych punktów odbioru odpadów wskaże zamawiający. Szacunkowa liczba pojemników na popiół - 40 szt. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany liczby tych pojemników o 50 %. Częstotliwość załadunku i odbioru odpadów - jak dla odpadów zmieszanych. 4.6 Po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów wraz z informacją o segregacji odpadów. Szczegółową lokalizację na terenie gminy zbiorczych punktów odbioru odpadów wykonawca uzgodni z zamawiającym . Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych punktów (gniazd) w stosunku do ich liczby podanej w załączniku Nr 1 do SIWZ. Zmiana liczby gniazd nie stanowi zmiany warunków umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy sporządzić i uzgodnić z zamawiającym harmonogram odbioru odpadów . 5. Wielkość zamówienia. 5.1 Szacunkowe dane określające wielkość przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku Nr 1 do SIWZ. 5.2 Łączna szacunkowa ilość odpadów objętych zamówieniem, dla liczby osób określonej w załączniku Nr 1 do SIWZ - 730 ton. 5.3 Na wniosek zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady również z nieruchomości zamieszkałych, wskazanych przez zamawiającego, a nie ujętych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady. 6. Za realizację zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, wypłacane przez zamawiającego po upływie każdego okresu rozliczeniowego, tj. miesiąca. Jeżeli okres realizacji zamówienia nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Wykonawcy za ten miesiąc będzie proporcjonalne do długości okresu świadczenia usługi. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z ofertą wykonawcy, z zastrzeżeniem dopuszczalnych zmian, określonych w SIWZ. W przypadku zmiany liczby osób objętych odbiorem odpadów o więcej niż 1 % w stosunku do wykazanej w załączniku Nr 1 do SIWZ, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę równą iloczynowi miesięcznej stawki ryczałtowej brutto za odbiór odpadów wytworzonych przez 1 osobę (wg oferty) oraz liczby osób będącej różnicą pomiędzy liczbą osób objętych odbiorem odpadów, ustalaną na bieżąco przez zamawiającego, i liczbą osób wykazaną w załączniku Nr 1 do SIWZ. Zwiększenie zakresu zamówienia, wynikające ze zwiększenia liczby osób objętych odbiorem odpadów, nie przekroczy 5 % ogólnej liczby osób, określonej w załączniku Nr 1 do SIWZ. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu przekazania Wykonawcy przez zamawiającego informacji o zmianie liczby osób o wymagany próg (1%). Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami 90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów 90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 8 000,- zł (osiem tysięcy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 36 1160 2202 0000 0002 0441 5046 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Częstotliwość zbiórki objazdowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gminaketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach