Przetargi.pl
Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Rybno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-220 Rybno, Ul. Zajeziorna 58
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 23 696 63 39 , fax. 23 696 63 39
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Ul. Zajeziorna 58 58
  13-220 Rybno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 23 696 63 39, fax. 23 696 63 39
  REGON: 51140633000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Rybno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dziennie 375 posiłków. 1) Poniedziałek, Środa a) zupa (400 ml) + pieczywo 2) Wtorek, Czwartek, Piątek b) drugie danie (300 g) w tym: - mięso, ryba, naleśnik lub kopytka (100 g), - ziemniaki, ryż, kasza (150 g), sos, - surówka ze świeżych warzyw (100g), lub - naleśniki, pierogi, kopytka, krokiety (300 g). c) sok w kartoniku (200 ml) oraz dostawa i wydawanie posiłków w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Rybno: Zespół Szkół w Rybnie, Szkoła podstawowa w Rybnie, Szkoła Podstawowa w Koszelewach, Szkoła podstawowa w Rumianie, Szkoła podstawowa w Żabinach, Szkoła podstawowa w Hartowcu, Szkoła podstawowa w Jeglii, Gimnazjum w Hartowcu. 3.1.Przy planowaniu posiłków Wykonawca musi uwzględniać zalecaną wartość energetyczną dla dzieci w wieku szkolnym tj. co najmniej 450 kalorii. 3.2.Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 3.3.Wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych oraz produkty pochodzące z Banku Żywności, zbiórek i darowizn. 3.4.Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami żywienia dzieci, smacznie i atrakcyjnie pod względem wizualnym (organoleptycznym) wg. wskazanego menu. 3.5.Przygotowane przez Wykonawcę posiłki będą dowożone i dostarczane i wydawane w poszczególnych szkołach w ilości ok. 390 porcji, własnym transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko w ilości zgodnej z zamówieniem Zamawiającego na dany dzień w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 3.6.Wykonawca dostarczać będzie sporządzone posiłki samochodami przystosowanymi do świadczenia usług cateringowych. 3.7.Zamawiający zastrzega sobie u Wykonawcy możliwość wykupienia posiłków przez uczniów nie objętych dożywianiem, w cenie podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 3.8.Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do odbioru resztek i odpadów pokonsumpcyjnych pozostałych po spożyciu posiłków w danym dniu. 3.9.Wykonawca gorącą zupę i gorące drugie danie winien dostarczać w specjalistycznych pojemnikach termoizolacyjnych lub termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości posiłków wraz z jednorazowymi talerzami i sztućcami (nóż, widelec, łyżka). 3.10.Temperatura zupy oraz temperatura drugiego dania winna wynosić 60°C (+ - 3°C). 3.11.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania gorących posiłków w sposób zapewniający odpowiednie warunki higieniczno - sanitarne. 3.12.Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi termosami zapewniającymi przewożenie żywności w odpowiednich warunkach sanitarnych oraz utrzymujące odpowiednią temperaturę przewożonych posiłków. 3.13.W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nie świeże, w nieodpowiedniej temperaturze, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości co do ich jakości, dyrektor szkoły może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki. 3.14.Wykonawca pobiera i przechowuje próby pokarmowe do celów sanitarno - epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem kalorycznym, wagowym i jakościowym oraz zgodnym z jadłospisem. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu pobranie próbek posiłków wydawanych uczniom do spożycia w danym dniu w celu zbadania kaloryczności posiłku, zawartości białka, węglowodanów itd. Koszt takich badań ponosi Wykonawca. 3.16.Liczba posiłków może ulec zwiększeniu (+ -30 %) lub zmniejszeniu (+ - 30 %) w trakcie realizacji umowy, w zależności od bieżących potrzeb. W miesiącu wrześniu 2015 r., w związku z rozpoczęciem realizacji dożywiania dzieci w szkołach liczba posiłków dziennie może nie osiągać dopuszczalnej min. ilości. 3.17.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia menu obejmującego okres jednego tygodnia Zamawiającemu i dyrektorom szkół najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem jego realizacji. 3.18.Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków zmienne ilości, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego w dniu poprzedzającym ich wydanie do godz. 12:00. 3.19. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim korzystającym z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę. Godziny dostarczania i wydawania posiłków zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Odległość (O)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminarybno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach